Publicerad: 24 oktober 2019

Nyhet

Granskningen av utjämningssystemet har stora brister

Riksrevisionens granskning av utjämningssystemet har allvarliga metodbrister. SKL delar därför inte revisionens slutsatser om en kraftigt ändrad omfördelningen mellan kommunerna.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Riksrevisionen har idag släppt en granskningsrapport om det kommunala utjämningssystemet. Granskningen har undersökt om utjämningssystemet fungerar som det är tänkt, det vill säga att alla kommuner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge invånarna service även om det råder skillnader i skatteinkomster, befolkningssammansättning och geografi.

Försämrat utfall för 46 kommuner

Riksrevisionen har kommit fram till att systemet inte fullt ut kompenserar för alla kostnadsskillnader mellan olika typer av kommuner och föreslår att ytterligare 3,6 miljarder kronor bör omfördelas inom systemet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att en mer korrekt beskrivning av Riksrevisionens förslag är att 244 kommuner skulle få ett förbättrat utfall på 10 miljarder kronor medan övriga 46 kommuner skulle få ett försämrat utjämningsutfall med motsvarande belopp. Enbart Stockholms Stad skulle få ett försämrat utfall på fyra miljarder kronor.

Behovsskillnader bör ligga till grund

SKL har tidigare påpekat i remissvaret om kostnadsutjämningsutredningen att gleshetskomponenten skulle behöva ses över från grunden och pekar nu på att beräkningsmetoderna i Riksrevisionens granskning brister.

– SKL anser att det är behovsskillnader, inte kostnader, som ska ligga till grund för utjämningen. Riksrevisionen sätter däremot likhetstecken mellan systematiska kostnadsskillnader och en otillräcklig kostnadsutjämning, vilket gör att det finns risk att de överskattar behovet av ökad omfördelning, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Det råder även osäkerhet kring utfallet på kommunnivå. Riksrevisionen har kalkylerat med 1,3 miljarder kronor mer i bidrag än i avgifter, vilket inte går ihop då omfördelningen av medel ska vara ett nollsummespel.

Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner respektive mellan landets regioner.

Anders Folkesson
Ekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!