Publicerad: 20 september 2016

Nyhet

Gott betyg till sjukhusvården

Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.

130 000 svar har lämnats av patienter som besökt öppenvård på sjukhus och drygt 56 000 från patienter som varit inlagda på sjukhus (slutenvård).

Män är något mer nöjda med vårdbesöket än kvinnor, detta gäller både inom öppen- och slutenvården. Störst skillnad finns mellan äldre män och yngre kvinnor, där 94 procent av äldre män är positiva och 84 procent av de yngre kvinnorna säger samma sak.

Nöjda med tillgängligheten

Generella resultat visar att patienter inom slutenvården är mest positiva kring området helhetsintryck och tillgänglighet. Minst positiv är man med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård. När det gäller öppenvården är man även där mest positiv kring helhetsintryck men även med respekt och bemötande. Minst positiv är man med möjligheten till delaktighet och involvering.

Drygt 37 000 patienter tog chansen att skriva fritt om sina upplevelser. Tre exempel:

  • Bästa bemötande jag fått av sjukvården under mitt 78-åriga liv det finns bara gott att säga om all personal.
  • Ortopedavdelningen jag var inlagd på hade en kraftig personalbrist när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Personalen var mycket frustrerade över att inte hinna med patienterna som dom själva velat! Trots det så försökte dom hålla humöret uppe och ge patienterna så god vård som möjligt, men man märkte tydligt att dom var stressade!
  • Alla sjuksköterskor och undersköterskor gjorde ett väldigt bra jobb och hade ett fint bemötande. Kontakten med läkarna var bra men mer stressig. Det enda jag vill anmärka på är att jag inte var beredd på att bli utskriven. Jag hade gärna fått mer information och planering kring hemresan.
  Hans Karlsson

  – Det är glädjande att patienterna över lag är positiva, men vi ser även områden där vi måste bli mycket bättre. Landstingen och regionerna, men framför allt sjukhusen har nu ett omfattande och värdefullt material att använda som grund för förbättringsarbete. Ett material som även ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

  Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Undersökningen består av ett antal frågor inom områden som helhetsintryck, tillgänglighet, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

  Vid denna undersökning skickades 276 773 st enkäter ut till patienter som besökt öppenvården och till 112 228 st patienter som besökt slutenvården. Inom öppenvården besvarades 47,3 procent av enkäterna och inom slutenvården besvarades 50,4 procent av enkäterna.

  Nationella patientenkäten 2016

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!