Publicerad: 26 april 2016

Nyhet

Generella och värdesäkrade statsbidrag bra för sektorn

SKL har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten.

I en skrivelse till regeringen uppmärksammar SKL att de riktade statsbidragen och ersättningarna till kommuner och landsting har ökat kraftigt de senaste åren. De riktade statsbidragen uppgår 2016 till drygt 120 stycken sammantaget.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Det innebär att detaljstyrningen från statens sida har ökat väsentligt och det försämrar kommuners och landstings förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi. De riktade bidragen kan vara ett viktigt stöd för att utveckla en verksamhet men kan också ge negativa effekter, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Kommuner och landstings ansvar

– Vi har länge påtalat att medel som tillförs kommunala sektorn från staten, i första hand bör ges som generella och värdesäkrade statsbidrag. Vår utgångspunkt är att kommuner, landsting och regioner, inom ramen för lagar och den kommunala självstyrelsen, svarar för utformning och prioritering av de verksamheter som de har ansvaret för, säger Lena Micko.

Färre och enklare

SKL föreslår en avveckling av ett antal riktade statsbidrag, med prioritet för sådana som riktas till ökad bemanning och löneökningar och att motsvarande medel istället läggs in i det generella bidraget till kommunerna. SKL föreslår därutöver en gemensam översyn av övriga riktade statsbidrag, med tydlig inriktning att de ska bli färre och enklare. När det gäller ersättningar inom flykting- och integrationsområdet handlar det främst om att förenkla bidragsadministrationen och att få en minskad eftersläpning av utbetalningarna.

Överenskommelser inom hälso- och sjukvården

SKL föreslår också en gemensam översyn av träffade överenskommelser inom hälso- och sjukvården.

– Vi menar att dessa överenskommelser har kommit att mer styras av statens behov än av landstingen och regionernas egna behov och prioriteringar. De bidrag som är knutna till överenskommelser kan i stället successivt föras över till det generella statsbidraget, säger Lena Micko.

Hämta skrivelsen Färre och mer effektiva riktade statsbidrag till kommuner, landsting och regioner (PDF, nytt fönster)

Ett riktat statsbidrag är ett bidrag som har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommuner eller landsting/regioner. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika kriterier och vara förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, medfinansiering, redovisning och uppföljning. Det kan också vara ensidigt beslutat av staten eller reglerat genom en överenskommelse.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!