Publicerad: 18 mars 2019

Pressmeddelande

Från plan till verkstad – #skolDigiplan

Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.

Lena Micko.

Lena Micko.

SKL överlämnar idag en handlingsplan med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering. Inom projektet #skolDigiplan har SKL, i nära samverkan med Skolverket och RISE, samarbetat med nationella aktörer, akademi och näringsliv. Utöver det har tusentals lärare, förskollärare, skolledare, beslutsfattare, forskare och elever lämnat inspel till handlingsplanen.

– Digitalisering i skolväsendet handlar bland annat om att utveckla undervisningen, arbetet med stöd och anpassningar, färdigheter i källkritik samt att effektivisera och underlätta administrationen. Många av skolans huvudmän arbetar redan framgångsrikt med detta. Det finns vilja och insikt, men ibland saknas förutsättningar för huvudmännen att nå de höga mål som regeringen satt upp för skolväsendet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Nationell samordning efterfrågas

Det finns en stark efterfrågan på formaliserad nationell samordning och dialog mellan stat och huvudmän så att resurser och beslut gör största möjliga nytta. Andra behov som lyfts i handlingsplanen handlar bland annat om vägledning och stöd för det lokala utvecklingsarbetet, kompetensutveckling, gemensamma standarder samt mer och flerdisciplinär forskning.

Nu krävs kraftfullt agerande såväl från staten som från SKL, huvudmännen och näringslivet för att skolväsendet ska ha möjlighet att kunna uppfylla läroplanernas mål om digitalisering och ytterst regeringens digitaliseringsstrategi. Alla parter behöver ta sitt ansvar och samverkan behöver ske organiserat. Redan år 2022 ska till exempel samtliga nationella prov vara digitala med ambitionen att öka likvärdigheten och minska rättningsbördan för lärarna.

– Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen. Regeringen behöver göra en konsekvensanalys av kostnaderna, liksom en analys av följderna om huvudmännen inte når målen, säger Lena Micko.

Förslag på 18 konkreta initiativ

I handlingsplanen föreslår SKL 18 konkreta initiativ och vilken nationell aktör som skulle kunna ansvara för vad, så att skolväsendet samlat kan gå vidare. SKL vill ta fortsatt ansvar och spela en aktiv roll i det arbetet.

– Barn och elever behöver utveckla sin förmåga att hantera digitala verktyg; att välja och välja bort och kritiskt värdera flödet av information. Det handlar om grundläggande digital kompetens i en ny tid, säger Lena Micko.

  • För att förverkliga regeringens digitaliseringsstrategi kom regeringen och SKL 2018 överens om att SKL, i dialog med Skolverket och andra aktörer inom skolväsendet och näringslivet, skulle arbeta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen av skolväsendet.
  • I handlingsplanen lyfter SKL 18 nationella initiativ med förslag på vilken aktör som skulle kunna ansvara för vad.

Annika Agélii Genlott
projektansvarig

Hanna Forsberg
projektledare fokusområde 1, Viktor Rydbergsstiftelsen

Tilsith Lacouture
projektledare fokusområde 2, SKL

Pernilla Nilsson
projektledare fokusområde 3, Högskolan i Halmstad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!