Publicerad: 22 november 2017

Nyhet

Framsteg för SKL:s agenda för integration

Tre åtgärder genomförda, en majoritet på gång och en knapp tredjedel saknar besked. Så ser en första uppföljning av SKL:s agenda för integration ut, som omfattar 65 förslag till staten.

– Vi har en rak och konstruktiv diskussion med regeringen om vilka beslut staten behöver fatta för att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete med mottagande och etablering. Vi har fått gehör för en del förslag samtidigt som det finns fortsatta behov inom många andra områden, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

SKL:s agenda för integration identifierar 65 åtgärder där staten behöver agera. Över hälften av SKL:s punkter är på gång eller under utredning, men endast tre förslag får hittills grönt ljus i uppföljningen.

Bra integration viktigt för välfärd

Det som hittills är genomfört är ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, att asylsökande som fyllt 18 år har rätt att påbörja och fortsätta sin utbildning samt att arbetet med att utveckla hälsoundersökningar har kommit långt.

– Vi fortsätter att påverka för att stödja våra medlemmar i frågor som rör boende, etablering, utbildning, hälsa och ersättningar. Lokala förutsättningar måste i större utsträckning styra såväl asylmottagandet som insatserna för nyanlända. Om vi lyckas med en bra integration bidrar vi till tillväxt och välfärd, säger Lena Micko.

SKL har stora förväntningar på Mottagandeutredningen som ska vara färdig i mars 2018. Utredningens uppdrag omfattar flera av SKL:s förslag och leder förhoppningsvis till en jämnare fördelning mellan kommunerna, bättre möjligheter för kommunerna att planera verksamheten samt ett enklare ersättningssystem.

Punkter som snabbt behöver åtgärdas

Försöksverksamhet för ebo. Systemet med eget boende (ebo) innebär stora negativa konsekvenser, inte minst för barnen. Vissa kriterier i boendet ska vara uppfyllda för att ebo under asyltiden ska godkännas. En försöksverksamhet bör omgående genomföras i ett antal kommuner.

Boende för vuxna asylsökande över 18 år. För att gynna en god integration för de som kommer att få stanna i Sverige samt att ge de som väntar på sitt slutgiltiga asylbesked en stabil tillvaro är det viktigt att ungdomarna ges vuxenstöd. Inte minst är detta viktigt för att klara skolgången. En jämn geografisk spridning av Migrationsverkets boenden över landet skulle underlätta tillvaron för både de unga och kommunerna.

Effektivare ersättningar. Statens ersättningssystem till kommuner, landsting och regioner behöver förbättras och effektiviseras. Till exempel ligger kommunerna ute med drygt 10 miljarder kronor för utgifter som staten ska ersätta.

Förläng etableringstiden. Etableringsersättningen måste bättre än idag säkerställa att nyanlända har försörjning under hela sin etablering. Därför måste möjligheten till etableringsersättning och insatser kunna vara längre än dagens två år.

Glappet i försörjningen måste åtgärdas. Nyanlända ska ha försörjning i början av sin etablering så att kommuner inte behöver betala ut försörjningsstöd. Det är kostsamt och ger fel signaler.

Förändra systemet med gode män. SKL anser att regeringen snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Enligt SKL bör lagen om gode man för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.

  • SKL:s Agenda för integration presenterades i mars 2017 och en första uppföljning gjordes 22 november 2017.
  • Rapporten innehåller 65 konkreta förslag till regering och riksdag för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering. I Agendan finns även utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner.
  • Uppföljningen visar: 3 beslutade förslag, 10 på gång, 31 under utredning och 20 förslag där inga besked lämnats.
  • Uppföljningen kommer att genomföras kontinuerligt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!