Publicerad: 15 april 2019

Nyhet

Främja digitalisering med en e-legitimation för alla

För att främja samhällets digitalisering måste staten se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.

Anders Knape, SKL:s ordförande

Anders Knape

– Allt fler välfärdstjänster erbjuds digitalt, men alla kan inte få en e-legitimation. Det är ett demokratiskt problem. Att inte alla privatpersoner som vill kan använda digitala tjänster är också ineffektivt och skapar merarbete för kommuner och regioner som tvingas till fortsatt manuell hantering. Staten bör bidra till att kommuner och regioner ges rätt förutsättningar att jobba smartare för att klara välfärdens kompetensförsörjning, säger Anders Knape, förbundsordförande på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL:s styrelse har beslutat om ett ställningstagande om digital identitetshantering. Ställningstagandet tydliggör SKL:s målbild för e-legitimation för privatpersoner och e-legitimation i tjänsten. SKL vill att det ska vara lika enkelt att legitimera sig digitalt som analogt.

BankID är idag den dominerande lösningen för e-legitimation och fungerar bra för många, men inte för alla. Exempelvis kan inte nyanlända som saknar personnummer, barn och unga, personer som hamnat på obestånd eller är brottsbelastade få ett BankID. En grundläggande förutsättning för samhällets digitalisering är en bra lösning för alla att legitimera sig digitalt.

Det behövs ett system för e-legitimation i tjänsten

För att ta digitaliseringen till nästa nivå är informationsutbyte mellan olika organisationer en viktig grund. Idag är en anställd ofta tvungen att använda sin privata e-legitimation för ärenden hos andra myndigheter och ibland även för vissa interna system hos arbetsgivaren. Det kan dels vara en säkerhetsrisk för den enskilde, dels komplicerar det frågor kring ansvar och rättssäkerhet.

Idag saknas en verksamhetsoberoende lösning för arbetsgivarnas e-legitimationer som fungera utanför den egna organisationen. Själva e-legitimationen finns, men ingen gemensam lösning som gör att det går att använda e-legitimation i tjänsten oberoende av om man jobbar inom exempelvis skolan, vården eller socialtjänsten. Olika lösningar för olika verksamhetsområden blir dyrt och ineffektivt för kommuner och regioner.

Staten måste ta ansvar för en gemensam infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter i tjänsten. Det är viktigt att även privata utförare ges samma förutsättningar som offentliga aktörer vad gäller digital identitetshantering och möjlighet att skapa digitala lösningar.

Ge DIGG ett förtydligat uppdrag och rätt förutsättningar

Det behövs en nationell aktör med huvudansvaret för välfärdens digitalisering. SKL vill att regeringens uppdrag till Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) förtydligas så att det även omfattar e-legitimation till alla privatpersoner och ett ansvar att utveckla och förvalta en lösning för e-legitimation i tjänsten.

– Det är viktigt att regeringen ger DIGG de finansiella förutsättningar de behöver så att kommuner, regioner och myndigheter ytterligare kan växla upp takten i offentlig sektors förnyelsearbete, säger Daniel Forslund, ordförande för beredningen för digitalisering på SKL.

Ulf Palmgren
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!