Publicerad: 4 april 2019

Nyhet

Fortsatt stora behov av satsningar på psykisk hälsa

En stor bredd av insatser för att minska den psykiska ohälsan genomfördes i kommuner och regioner under 2018. Det visar den sammanställning som SKL skickat till regeringen.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Under 2018 fördelades 1414 miljoner kronor till kommuner och regioner för att stärka deras arbete för att minska den psykiska ohälsan, genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL. De statliga medlen har använts brett och omfattat i princip samtliga områden som ligger inom ramen för psykisk hälsa, visar den slutrapport som lämnades till regeringen 31 mars 2019.

– Vi har effektiva insatser för personer som lider av psykisk ohälsa och fler personer än någonsin tidigare får hjälp av vård och socialtjänst. Men insatserna räcker inte till, efterfrågan på stöd ökar ännu snabbare, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

Fokus på första linjens psykiska vård

Ett särskilt fokus har under året legat på att stärka den första linjens psykiska vård inom primärvården. Genom att till exempel stärka samordningen mellan elevhälsa, socialtjänst och vård ska personer som söker hjälp lättare hamna rätt direkt. För barn och unga är det extra viktigt att systematiskt förebygga och tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa.

Flera pilotprojekt initierades under 2018 där socialtjänst, BUP och första linjen tillsammans med elevhälsan finns i skolan.

– Vi har sett många positiva projekt runt om i landet det senaste året. Att vården och stödet finns lättillgängligt för unga personer som lider av psykiska besvär är ofta avgörande. Att ta sig till en mottagning kan vara ett stort steg och att därför kunna fånga upp unga redan i skolan är viktigt. På så sätt kan vården bli mer förebyggande, tillgänglig och jämlik, säger Fredrik Lennartsson.

Behov av långsiktig strategi

Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt OECD. Under de senaste åren har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat liksom den egenrapporterade psykiska ohälsan. Problemen är störst bland kvinnor. I Sverige står psykiatriska diagnoser för hälften av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan.

– Vi ser ett stort behov av fortsatta satsningar. Behoven och därmed insatserna ser olika ut i olika delar av landet, men gemensamt för alla regioner och kommuner är att de behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva ett arbete utifrån behoven, säger Fredrik Lennartsson.

I december 2018 överlämnade den statliga utredaren Kerstin Evelius sitt betänkande om psykisk ohälsa. Utredningen föreslår insatser på en rad områden, bland annat en tioårig strategi för området psykisk hälsa. SKL har under flera år pekat på vikten av en förutsägbar långsiktig strategi och anser att kommande satsningar bör användas för att lägga grunden till en kraftfull och uthållig utveckling.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!