Publicerad: 20 januari 2017

Pressmeddelande

Fortsatt jämställdhetsarbete med fokus på män och pojkar

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en ny överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar 2017.

SKL tilldelas 8 miljoner kronor. Det innebär att den satsning som har genomförts på området sedan oktober 2015 får en fortsättning och att arbetet kommer utvecklas.

– För att förverkliga målet om ett jämställt samhälle är mäns delaktighet och engagemang en förutsättning inom alla områden. Det gäller exempelvis det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Om kommuner och landsting ska klara sitt välfärdsuppdrag på längre sikt behöver fler män arbeta inom våra verksamheter menar Lena Micko, ordförande för SKL. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt får inte stå i vägen.

– Förskola och skola har en viktig uppgift när det gäller att utmana stereotypa könsnormer. Vi ser att killar får bättre betyg om skolan aktivt arbetar för att ändra manlighetsnormer och skolan blir en tryggare miljö för både flickor och pojkar, säger Lena Micko.

Regeringen och SKL ingick en överenskommelse om jämställdhet med inriktning mot män och pojkar för perioden oktober 2015 till utgången av 2016. Inom den satsningen, som omfattade 10,7 miljoner kronor, har SKL bland annat genomfört en rad spridningsaktiviteter samt kartlagt vad kommuner och landsting har gjort på området de senaste tio åren.

Satsningens övergripande mål för 2017

Det övergripande målet för satsningen är att bidra till förverkligandet av det nationella
jämställdhetspolitiska målet: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det sker genom att:

  • öka mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet, samt att
  • frågor om normer för manlighet och mäns och pojkars livsvillkor ska få en tydligare plats i det jämställdhetsarbete som drivs av eller får stöd från kommuner och landsting.

Överenskommelsen bygger på analyserna och slutsatserna i den statliga utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6). Utgångspunkten för inriktning och insatser är regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10).

En redovisning av hela det arbete som har genomförts inom satsningen 2017 ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!