Publicerad: 17 maj 2019

Nyhet

Förslag urholkar skydd för ökade läkemedelskostnader

SKL riktar kritik mot läkemedelsutredningens förslag att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Kostnaderna riskerar att öka snabbt och slå hårt mot regionernas ekonomi.

Marie Morell

Marie Morell

Idag skickar SKL sitt remissvar på den statliga utredningen ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel” (SOU 2018:89) till regeringen.

Förslagen innebär stora förändringar där bland annat ansvaret för omkring 30 miljarder kronor årligen flyttas från staten till regionerna. Läkemedelskostnaderna kan, av flera orsaker, komma att öka snabbt de kommande åren och i förslaget finns det ingen försäkran om uppräkning över tid av det generella statsbidraget. Det innebär att regionernas kostnader kan öka samt att möjligheten att fortsätta utveckla en jämlik användning av läkemedel kan minska.

– Det finns behov av förändringar av läkemedelssystemet och ambitionen med utredningen är god, men vi kan inte acceptera det här förslaget. Svårbudgeterade kostnader och minskade möjligheter till utveckling kommer att drabba patienterna i förlängningen, säger Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Mer jämlik tillgång till läkemedel

Flera av utredningens förslag syftar till att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik tillgång till läkemedel. Bland annat föreslås ett nytt läkemedelsråd där regionerna tillsammans avgör vilka läkemedel som ska användas. Förslaget bygger på de goda erfarenheter som finns från regionernas nuvarande gemensamma NT-råd.

SKL är i grunden positiva till en fortsatt utveckling av NT-rådets verksamhet, som ytterligare kan bidra till att minska skillnaderna mellan regionernas läkemedelsutbud och förskrivningar. Det krävs dock bland annat att mer resurser skjuts till och att regionerna själva utformar rådets verksamhet så att det kan styras utifrån sjukvårdens och patienternas behov.

– Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, alla ska ha tillgång till samma läkemedel, säger Marie Morell.

Behov av tydlighet kring hantering av läkemedel

SKL är positiva till utredningens förslag om att prioriteringen av läkemedel alltid ska ske på samma sätt, oavsett hur läkemedlet når patienten. Däremot anser SKL att det är olyckligt att utredningen inte föreslår hur läkemedelshanteringen kan bli bättre. Idag finns inte tillräckligt anpassade regler för hur läkemedel ska hanteras, vilket gör det svårare för regionerna att skapa effektiva och patientsäkra lösningar.

SKL anser vidare att utredningen inte visar på fördelarna med att ta bort Apotekens så kallade förhandlingsrätt. Ska förändring övervägas måste det föregås av ytterligare analyser över konsekvenserna.

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!