Publicerad: 20 februari 2018

Nyhet

Förslag om ensamkommande är otydligt

SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

SKL har lämnat yttrande över regeringens lagrådsremiss ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel. Men lagrådsremissen lämnar alltför många frågor obesvarade.

Bristfällig konsekvensanalys

SKL menar att en konsekvensanalys är central för att kommuner, regioner och landsting ska ges rimliga möjligheter att förbereda sig inför nya regelverk. Lagstiftarens intentioner måste också framgå tydligt i alla avseenden för att skapa förståelse, och därmed legitimitet, för mottagandet av asylsökande och nyanlända.

–­För SKL:s medlemmar är det en fråga om att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på ett bra sätt. Om lagstiftaren inte tar hänsyn till den lokala nivåns villkor får inte kommunerna rätt förutsättningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En kartläggning av yrkesutbildningar behövs

Förslaget innebär att möjligheten att få uppehållstillstånd kopplas till vissa yrkesinriktade studieformer. Regeringen måste därför, innan lagförslaget börjar gälla, kartlägga omfattningen av dessa studieformer och analysera om det finns kapacitet att möta en eventuell ökad efterfrågan. De lokala förhållandena kan variera stort.

Kommunerna måste kunna förbereda sig

Förutsättningarna för mottagandet av ensamkommande barn och unga har genom olika författningsändringar förändrats under de senaste åren. Kommunerna har reducerat sina verksamheter och varslat personal.

– Regeringen måste garantera kommunerna ersättning för insatser som är nödvändiga för att med kort varsel möta de nya behov som kommer att uppstå till följd av lagförslaget. Det gäller såväl initiala som fortlöpande kostnader för boende, utbildningsinsatser och särskilt stöd till en utsatt grupp, säger Lena Micko.

Påverkan på personal inom skola och socialtjänst

Förslaget riskerar också att medföra ett ökat ansvar på personal inom gymnasieskolan och komvux. Dessutom kommer socialtjänsten att ställas inför svåra avvägningar när det gäller bland annat delar av målgruppen som vistas i landet utan tillstånd. Regeringen måste analysera lagförslagets konsekvenser för dessa yrkesgrupper.

– SKL hade önskat en mer sammanhängande kedja av beslut när det gäller denna grupp. Alla glapp i systemen är olyckliga för individer, och för personalen i verksamheterna. Vi ser att förslaget behöver kompletteras när det gäller stöd till flera yrkesgrupper, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!