Publicerad: 2 maj 2016

Nyhet

Förslag kan göra det dyrare att anlita privata utförare

SKL avstyrker utredningsförslaget om minskad ersättning för dold moms.

För att det ska vara kostnadsneutralt att anlita externa utförare inom vård, skola och omsorg jämfört med att driva verksamhet i egen regi infördes under -90 talet rätt att få kompensation för dold moms. I en utredning föreslås nu en minskning av denna kompensation.

Utredningen har sett över den rätt kommuner och landsting har att återsöka moms (mervärdesskatt) för att de anlitar externa utförare som inte har momsplikt inom vård, skola och omsorg.

För att det inte ska blir dyrare att anlita dem än att bedriva verksamheten i egen regi har kommunsektorn rätt att få tillbaka den uteblivna momskompensationen för att anlita dessa. När detta system infördes fick kommunsektorn betala för systemet via sänkt statsbidrag.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår nu att rätten att återsöka momsen ska minska från 6 till 5 procent av det belopp man köper externa utförare för.
Förslaget innebär att staten ”tjänar” 1,27 miljarder, samtidigt som kommunsektorns intäkter skulle minska med 1,27 miljarder.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Kommunsektorn tillsammans med de externa utförare kommuner och landsting anlitar inom vård, skola och omsorg sammantaget kommer att gå miste om mer än en miljard om detta förslag genomförs och det är inte acceptabelt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL avstyrker förslaget

SKL avstyrker förslaget då de dataunderlag som förslaget bygger på inte har tillräcklig tillförlitlighet och anser därför att nuvarande system och ersättningsnivåer ska ligga fast.

– Om förslaget ändå blir verklighet så förutsätter vi, eftersom ersättningssystemet vid införandet självfinansierades av kommunsektorn, att kommunerna får motsvarande kompensation genom en höjning av det generella statsbidraget, säger Lena Micko.

Jeanette Fored, expert i utredningen och skatteexpert på SKL har lämnat ett särskilt yttrande till utredningen.

Hämta yttrandet Betänkandena Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (SOU 2015:93)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!