Publicerad: 22 mars 2018

Nyhet

Förlossningsvården – en del av vårdkedjan

SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens resultat är överlag goda men det finns förbättringsområden, bland annat i eftervården.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Studien ” Trygg hela vägen, en kartläggning av vården före, under och efter graviditet” som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort, visar bland annat att föräldrar efterfrågar tydligare övergångar mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården.

Ett omfattande förbättringsarbete pågår i landsting och regioner för att blivande föräldrar ska känna sig trygga.

– En viktig förutsättning för att föräldrar ska känna sig trygga före, under och efter graviditeten är att de olika delarna hänger ihop. För att möta utmaningarna behövs en helhetssyn – förlossningsvården är och ska ses som en del av en sammanhängande vårdkedja, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Eftervården behöver stärkas

En förlossning kan innebära olika komplikationer, bland annat bristningar. Enligt Graviditetsregistret har antalet allvarliga bristningar minskat med 20 procent mellan 2014-2017. Ett eftervårdsbesök sker cirka 6-12 veckor efter förlossningen på mödrahälsovården. Under 2016 besökte drygt tre av fyra nyförlösta mödrahälsovården för efterkontroll. I studien beskrivs att många kvinnor som fortfarande har behov av vård och stöd upplever att de inte vet vart de ska vända sig.

Information och delaktighet ger trygghet

Det finns ett stort behov av kvalitetssäkrad digital information för blivande och nyblivna föräldrar. Informationen behöver anpassas i högre grad utifrån individuella behov, till exempel för blivande föräldrar med annat språk än svenska, de som har syn- eller lässvårigheter, och de som känner en stor oro inför förlossningen eller föräldraskapet.

I studien tas flera framgångsrika exempel upp på hur vården kan möta olika typer av behov. Några exempel är Hagateamet i Göteborg som stödjer familjer som är särskilt utsatta genom att samordna mödrahälsovården och barnhälsovården, webbplatsen Bebis i Norr med lokalanpassad information om hela vårdkedjan och en nystartad kulturdoulaverksamhet i Södertälje som erbjuder stöd på 13 olika språk.

Kartläggningen har genomförts inom ramen för den nationella överenskommelsen för förlossningsvården och kvinnors hälsa mellan SKL och regeringen. Arbetet har bedrivits i nära dialog med nyblivna föräldrar, vårdpersonal, professioner, forskare samt landsting och regioner under hösten 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!