Publicerad: 22 november 2016

Nyhet

Förhandlingar behövs om civilt försvar

SKL begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Lena Micko, ordförande SKL

Sedan arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs framförs allt oftare förväntningar från statliga företrädare på att kommuner och landsting ska delta i planeringen. För att kommuner och landsting ska kunna göra det krävs det att SKL och staten tecknar överenskommelser där uppgifter och ersättning preciseras.

– Vi måste omförhandla de överenskommelser som finns sedan tidigare, då en återupptagen civil försvarsplanering innebär nya uppgifter som därmed måste finansieras, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

En förhandling måste gälla både kommunerna och landstingen.

För landstingen gäller en särskild avsiktsförklaring från 2007 som inte anger några mål avseende höjd beredskap och som löpte ut 2008. Ersättningen var 2007 på totalt 10 mnkr och har sedan dess inte räknats upp. Ersättningen täcker inte alls de kostnader som landstingen har.

När avsiktsförklaringen tecknades fanns också ett fast stöd från Socialstyrelsen till landstingens katastrofmedicinska beredskap om ca 30 mnkr. Det stödet avvecklade staten 2011 med hänvisning till administrativa principer för det statliga krisberedskapsanslaget. Detta skedde ett halvår efter terrorattentaten i Norge den 22 juli 2011 – då vi såg hur oerhört viktigt det var med katastrofmedicinsk övning och utbildning. Till detta kommer att MSB samtidigt avvecklade sitt stöd till akutsjukhusens tekniska försörjningssäkerhet. Detta stöd omfattade 2010 ca 29 mnkr.

2015 erhöll landstingen sammantaget 15 mnkr från det statliga krisberedskapsanslaget. Detta kan jämföras med länsstyrelserna som samma år fick ca 120 mnkr.

– Landstingens förutsättningar att arbeta med krisberedskap har kraftigt försämrats jämfört med när avsiktsförklaringen tecknades. Det är oacceptabelt att staten inte finansierar de uppgifter som man lagt på landstingen. Därför vill vi snarast ha förhandlingar om nya överenskommelser på detta viktiga område, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!