Publicerad: 1 mars 2018

Nyhet

Förenkla villkoren i studiestartsstödet

Den 1 juli förra året infördes studiestartsstödet för att få fler arbetslösa i utbildning. Det har använts mindre än väntat och nu föreslår SKL och Arbetsförmedlingen gemensamt förändringar.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Per-Arne Andersson

Studiestartsstödet riktar sig framförallt till arbetslösa med särskilt stort behov av utbildning med syftet att öka möjligheterna att få arbete. Nyttjandet är lågt och omkring en femtedel av ansökningarna har fått avslag på grund av att villkoret om arbetslöshet inte är uppnått.

Förenkling av villkoren

SKL och Arbetsförmedlingen anser att det krävs förändringar för att stödet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, och har tagit fram ett gemensamt förslag till åtgärder som lämnas till regeringen.

Det viktigaste är att regelverket om arbetslöshetsvillkoret behöver förenklas. SKL och Arbetsförmedlingen bedömer att det finns skäl att bland annat överväga att korta tidsgränsen till tre sammanhängande månader. Idag är kravet sex månader.

– Det är viktigt att utformningen av arbetslösvillkoret inte leder till att en stor grupp individer som har behov av utbildning undantas. Studierstartsstödet behövs för att fler ska våga ta steget till studier, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Ökad samverkan behövs

Andra förslag till förändringar handlar om att kommunerna bör få ta del av samma informationsutbyte som idag sker mellan Arbetsförmedlingen och CSN och att annan samverkan mellan berörda myndigheter och kommunerna behöver fördjupas.

– Vi vet att det finns många som har ett stort behov av utbildning för att få arbete, men som samtidigt är svårrekryterade till studier. Här fyller ett väl fungerande studiestartsstöd en viktig funktion, säger Per-Arne Andersson.

Fakta om studiestartsstödet

Målgruppen är personer i åldern 25-56 år som har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader och under denna tid varit öppet arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Stort behov av utbildning bland arbetslösa

  • Risken för arbetslöshet är betydligt större bland personer med kort utbildning.
  • I januari 2018 uppgick antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd med högst förgymnasial utbildning till 129 000 personer. Detta kan jämföras med 67 000 samma månad tio år tidigare.
  • Av de 129 000 saknar 11 800 någon typ av formell grundläggande utbildning och 55 100 har en utbildningsnivå som är kortare än 9 år.

Hur stort är bidraget

  • Bidraget är 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra veckor.
  • Den studerande kan få bidraget i 50 veckor för studier på heltid (100 veckor för studier på 50 procent).
  • Studerande som har vårdnaden om barn ska även kunna få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.
  • För mer information om dagens reglering och krav för att få studiestartsstöd, se CSN:s hemsida http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!