Publicerad: 14 juni 2019

Nyhet

Förbättrat arbete för upptäckt av våld i nära relationer

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer förbättras, visar 2019 års öppna jämförelser av socialtjänsternas arbete i landets kommuner.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

Idag publicerar Socialstyrelsen, i samverkan med SKL, 2019 års öppna jämförelser inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultaten visar bland annat att allt fler kommuner använder en standardiserad bedömningsmetod, kallad FREDA-kortfrågor, inom fler verksamhetsområden för att upptäcka våldsutsatthet. Inom missbruks- och beroendevården använder 84 procent av kommunerna metoden, 76 procent av kommunerna använder den inom barn- och ungdomsvården.

– Det har gjorts stora satsningar i kommunerna de senaste åren på att stärka arbetet med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer. Forskning visar att genom att aktivt ställa frågor om våld kan fler våldsutsatta upptäckas. Därmed kan fler få det skydd och stöd, och den hjälp de behöver, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

Utöver att fler kommuner arbetar med standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka våldsutsatta, uppger även allt fler att de nu har aktuella rutiner för hur de ska agera vid misstanke om att en vuxen person utsatts för våld. Även när det gäller handläggarnas kompetensutveckling håller den positiva utvecklingstrenden med förbättrade resultat i sig. Över 90 procent av kommunerna har de senaste åren genomfört fortbildning om våld för handläggare som utreder barn och vuxna.

Allt fler kommuner inför demensteam

De öppna jämförelserna visar också att andelen kommuner som har multiprofessionella demensteam ökar. Drygt hälften av kommunerna uppger nu att de har demensteam som besöker äldre i deras hem.

Enligt den nationella strategin för demenssjukdom, framtagen av Socialstyrelsen, så bör det finnas lokala multiprofessionella demensteam i alla kommuner senast år 2022. Multiprofessionella team stärker samverkan och bidrar till bättre vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Genom att allt fler personer kan få mer avancerad vård i hemmet kan vården också bli mer tillgänglig, samtidigt som belastningen på sjukhusvården minskar.

Omkring 400 000 invånare får vård från den kommunfinansierade hälso- och sjukvården i Sverige.

Socialstyrelsen tar, i samverkan med SKL, varje år fram öppna jämförelser inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 2019 är de öppna jämförelserna indelade i nio olika områden:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Krisberedskap
  • Funktionsnedsättning, LSS
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relationer
  • Vård och omsorg om äldre

Mia Ledwith
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!