Publicerad: 22 april 2016

Nyhet

Förändra och digitalisera de nationella proven

Ett skyndsamt arbete med att digitalisera de nationella proven snarare än central rättning stärker likvärdigheten och minskar lärares arbetsbelastning. Det menar Lärarförbundet och SKL.

Skrivelse angående de nationella proven (PDF, nytt fönster)

Lärarförbundet och SKL påtalar i en skrivelse till utbildningsministrarna Gustav Fridolin och Aida Hadzialic de problem och svårigheter som finns med de nationella proven i sin nuvarande form.

– De nationella proven innebär en stor arbetsbelastning för elever och lärare och tar mycket tid från den ordinarie undervisningen. Den centrala rättning som föreslås från olika håll kommer dock inte leda till några större lättnader i arbetsbelastningen. Lärarförbundet anser att frivilliga bedömningsstöd som ersätter prov kan både underlätta arbetsbelastningen och stödja kunskapsutvecklingen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Bred och skyndsam digital satsning behövs

En bred digitalisering kan minska för- och efterarbete samtidigt som likvärdighet i bedömning stärks. En sådan satsning kan även omfatta att utveckla adaptiva och automaträttade prov.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL 

– Vi behöver genast initiera ett bredare utvecklingsarbete för att så snart som möjligt få prov på plats som tar tillvara de fördelar som digitaliseringen kan ge, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Stickprov ger möjlighet att jämföra över tid

För att följa den nationella kunskapsutvecklingen över tid välkomnar Lärarförbundet och SKL digitala stickprov. Det är en viktig förändring som kan göra att landets uppföljning blir av högre kvalitet och ge ett bättre underlag för att utveckla skolan.

Den statliga utredning som har sett över de nationella proven har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Lärarförbundet och SKL avser att i det sedvanliga remissförfarandet återkomma med synpunkter på alla de områden som utredningen behandlar, till exempel när nationella prov ska genomföras och i vilka ämnen, men vill i skrivelsen till regeringen lyfta några områden som behöver uppmärksammas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!