Publicerad: 25 april 2019

Nyhet

Fler medarbetare i välfärdens verksamheter

Antalet anställda inom kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.

Anders Knape

Anders Knape

– Välfärdens yrken är attraktiva och det är glädjande att se att fler väljer att arbeta inom våra verksamheter. Medarbetarnas kompetens är en av nycklarna till att kommuner och regioner kan fortsätta utveckla välfärden och möta befolkningens ökade behov av välfärdstjänster, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

År 2018 ökade antalet månadsavlönade i kommuner och regioner med drygt 9 000 personer. Ökningen är lägre än de tre senaste åren vilket kan till del förklaras av det höga flyktingmottagandet hösten 2015.

Fler arbetar heltid

Antalet heltidsanställda och antalet heltidsarbetande fortsätter att öka. Ökningen beror både på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att redan anställda som arbetar deltid går upp till heltid. 2018 arbetade 68 procent av de anställda i kommunerna, heltid. Motsvarande siffra i regioner är 69 procent.

– Att fler kvinnor arbetar heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Heltidsarbete ger kvinnor en stabilare ekonomi genom ökad inkomst, sjukpenning och pension. Ekonomisk självförsörjning och trygghet – både i arbetslivet och privat – förbättrar livskvaliteten, säger Anders Knape.

Fler läkare och undersköterskor

I regionerna ökade antalet sjuksköterskor med 150 personer (+0,2 %) medan antalet läkare ökade med 600 personer (+1,9 %). Gruppen undersköterskor, skötare med flera ökade med 800 personer (+1,6 %).

I rapporten Personalen i välfärden finns mer information om anställda i kommuner och regioner. Rapporten består av sex avsnitt: Allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.

Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Statistiken avser november 2018, då alltså vissa regioner fortfarande var landsting.

Den statistik som redovisas är inklusive kommunalförbund för kommuner och landstingsbolag för landsting och regioner. I de personalnyckeltal som redovisas på www.kolada.se ingår inte kommunalförbund.

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018 och till följd av den revideringen har också personalgrupperna justerats. Detta medför att jämförelser får göras med försiktighet då vissa etiketter och personalgrupper i personalstatistiken november 2018 inte är jämförbara med tidigare års statistik.

Bodil Umegård
Utredare

Sophia Olofsson
Analytiker

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!