Publicerad: 31 maj 2018

Nyhet

Fler får hjälp av psykiatrin och BUP

Besöken på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat med 18 procent mellan 2016 och 2017 och inom vuxenpsykiatrin är ökningen sex procent. Det visar en ny kartläggning från SKL.

Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin sammanlagt ökat med nästan 400 000 besök mellan åren 2016 och 2017. Inom BUP är det en ökning med 18 procent och inom vuxenpsykiatrin en ökning med sex procent. Även antalet unika patienter har ökat inom psykiatrin, där står vuxensidan för den största ökningen med 18 procent (70 000 patienter) medan BUP har ökat med två procent (2 500 patienter).

– Antalet barn, unga och vuxna som vänder sig till psykiatrin har ökat men fler får också hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bemanningen har ökat

Kartläggningen visar att bemanning ökat inom BUP, antalet läkare och antalet sjuksköterskor har ökat med 8 respektive 4 procent mellan åren 2016 och 2017.

Vårdplatser

Antalet disponibla vårdplatser har de senaste 10 åren (*) minskat med 12 procent inom BUP och 18 procent inom vuxenpsykiatrin. Den rättspsykiatriska vården har däremot gått i måttsatt riktning och ökat antalet vårdplatser med 29 procent.

Nedgången av antalet vårdplatser inom psykiatrin har avtagit och antalet är i stort sett oförändrat från 2016 till 2017. Antalet fastställda vårdplatser inom BUP har minskat från 138 till 135 vårdplatser (exklusive Västerbotten), inom vuxenpsykiatrin har det ökat med 1 vårdplats till 3037 och inom rättspsykiatrin har antalet vårdplatser ökat från 1160 till 1170.

(*)(Källa: SKL:s verksamhetstabeller 2007-2016)

Internationell jämförelse

I en internationell jämförelse av psykiatridata i 13 länder ligger Sverige högst när det gäller antal patienter som varit i kontakt med BUP per invånare. Även bemanningen inom BUP tycks vara god jämfört med andra länder då Sverige ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare och antal läkare per vårdplats. När det gäller vårdtider i heldygnsvården ligger Sverige bland länderna med kortast vårdtid både inom BUP och vuxenpsykiatrin.

Kartläggning i tre rapporter

Kartläggningen Psykiatrin i siffror 2018 omfattar 2017 års siffror i samtliga landsting och regioner. Kartläggningen ska ge en samlad nationell bild som kan användas för analys och beslut på landstings-, förvaltnings- och kliniknivå. Resultatet presenteras i tre rapporter:

Psykiatrin i siffror 2017 – Barn- och ungdomspsykiatri (PDF öppnas i nytt fönster)

Psykiatrin i siffror 2017 – Vuxenpsykiatri (PDF öppnas i nytt fönster)

Psykiatrin i siffror 2017 – Rättspsykiatri (PDF öppnas i nytt fönster)

Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men från 2018 görs den med ett års intervall.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!