Publicerad: 10 juli 2018

Nyhet

Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete

SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

I februari 2018 lämnade Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet har inte skickats på remiss, men Sveriges Kommuner och Landsting anser att regeringen bör förverkliga flera av förslagen skyndsamt. Förslagen syftar till att underlätta ungas etablering.

Ett viktigt fokus är att få fler ungdomar att fullfölja en gymnasial utbildning. En del av det handlar närvaro i grund- och gymnasieskolan.

– Skolverket bör få i uppdrag att samla in nationell statistik om skolfrånvaro. Detta är viktigt för att förbättra närvaron som ju är en förutsättning för att nå målen med undervisningen, säger Lena Micko, Sveriges Kommuner och Landstings ordförande.

För att öka träffsäkerheten i samhällets insatser behöver det också bli lättare att identifiera unga som saknar en utbildning. Idag behöver kommunerna lägga mycket tid på att söka upp unga som redan finns i studier eller arbete. Med utvecklade register, som är kostnadsfritt tillgängliga för alla kommuner, kan resurserna istället läggas på att göra rätt saker för den unge. En annan viktig aspekt för unga är den ekonomiska. Unga som har avbrutit sina studier har också ofta sämre ekonomiska villkor än andra.

– SKL vill att den föreslagna utredningen om att ge unga ersättning inom aktivitetsansvaret tillsätts för att säkerställa att unga kan delta i kommunens olika insatser. Det kan till exempel handla om ersättning för resor till och från praktik och för lunch. Det är inte rimligt att en ung människa tvingas tacka nej till en aktivitet på grund av ekonomiska skäl, säger Lena Micko.

I SKL:s skrivelse till regeringen lyfts även samordnarens förslag om rådgivande vägledningssamtal för unga som riskerar att inte slutföra sin utbildning samt inrättande av en nationell samordnare för personer med funktionsnedsättning. SKL för också dialog med regeringen om inrättande av ett nationellt kunskapscentrum mot studieavbrott där SKL, Skolverket och andra myndigheter kan arbeta samlat och mer strategiskt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!