Publicerad: 10 juni 2016

Nyhet

Fel metod att minska sjukfrånvaron

SKL delar regeringens oro över sjukfrånvarons utveckling. Men förslaget ”Hälsoväxling” som ett medel att minska sjukfrånvaron avvisas i sin helhet.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att förslaget är dåligt.

För det första utgår det ifrån att det uteslutande är arbetsgivarna som kan påverka de upp- och nedgångar i sjukfrånvaro som sker över tid i Sverige och att arbetsgivarna struntar i att göra något åt sjukfrånvaron.

Det är helt fel. Sjukfrånvaron är ett stort problem för arbetsgivare, och i kommuner och landsting tar man denna fråga på största allvar.

– Ibland pekas vår sektor, kommuner och landsting, ut som genomgående dåliga arbetsgivare. Det är både orättvist och fel, säger Lena Micko, ordförande, SKL. Ska vi komma bort från upp- och nedgångarna i sjukfrånvaron, måste man lyfta blicken. Det finns inget som tyder på att det vare sig skulle ha att göra med upp- och nedgångar i arbetsmiljöns kvalitet eller i befolkningens hälsoläge.

För det andra går förslaget ut på att de arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro ska betala mest, oavsett vad sjukfrånvaron beror på. Redan pressade arbetsgivaren får det ännu tuffare. Förslaget bryter också mot principen om att alla arbetsgivare solidariskt är med och finansierar sjukförsäkringen.

För det tredje riskerar det föreslagna systemet att få en rad negativa konsekvenser för såväl enskilda arbetsgivare som arbetsmarknaden i sin helhet.

– Det kan innebära en tuffare arbetsmarknad med minskad rörlighet. Många människor med långa sjukskrivningar skulle ha lättare att återgå i arbete om de kunde byta arbetsuppgifter. Då ska vi inte medvetet minska rörligheten på arbetsmarknaden och försämra möjligheter för människor att våga byta jobb, säger Lena Micko.

Fortsatt dialog

Regeringen har öppnat för att dra tillbaka lagförslaget om arbetsmarknadens parter kan presentera andra lösningar för att komma tillrätta med sjukfrånvaroproblematiken.

– Vi har inlett ett arbete med att söka lösningar som kan bidra till att minska sjukfrånvaron och främja ett hållbart arbetsliv, tillsammans med parterna på arbetsmarknaden, säger Lena Micko.

Det krävs samverkan och insatser från samhällets alla aktörer, inte bara arbetsgivarna, om sjukfrånvaron ska minska. Därför vill SKL betona betydelsen av en fortsatt dialog mellan regeringen och parterna om insatser och reformer som kan komplettera och stärka det arbete parterna gör för att minska sjukfrånvaron.

– Arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, hälso- och sjukvården, företagshälsovården, myndigheter och organisationer kan tillsammans göra mer och bidra till att sänka sjukskrivningstalen till en stabil nivå över tid. Jag förutsätter att partsarbetet får utvecklas i den takt som krävs, säger Lena Micko.

Hela yttrandet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!