Publicerad: 19 september 2017

Nyhet

Färre drabbas av vårdskador

Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.

Foto

Hans Karlsson.

– Resultatet är mycket glädjande, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Granskningen visar en statistiskt säkerställd minskning av det totala antalet vårdskador mellan år 2013 och 2016. Minskningen skedde framför allt mellan år 2013 och 2015.

Den vanligaste skadan, vårdrelaterade infektioner, har minskat från 5,2 procent av alla vårdtillfällen 2013 till 4,3 procent 2016. Detta innebär att cirka 12 000 patienter färre skadas nu än för fyra år sedan.

Upptäcker livshotande tillstånd i tid

Ett annat område där vårdskador har minskat rejält är skadetypen ”svikt i vitala funktioner”, när exempelvis hjärtat är på väg att sluta slå.

En orsak kan vara att det under senare år har uppmärksammats att patienter försämras utan att det upptäcks och utan att adekvata åtgärder sätts in. Många sjukhus har därför infört rutiner för värdering av vitala funktioner med olika skattningsskalor samt även inrättat mobila intensivvårdsgrupper, så kallade MIG-team.

– Det är ett bra exempel på landstingens och regionernas utvecklings- och förbättringsarbete, säger Hans Karlsson.

Fler patienter till annan avdelning

Granskningen visar också att andelen vårdtillfällen där patienter varit utlokaliserade fortsätter att öka, från 3,1 procent 2015 till 4,5 procent år 2016.

– Det är oroande. Risken att drabbas av vårdskador är dubbelt så hög för patienter som utlokaliseras, och alltså vårdas på någon annan avdelning än den som har speciell kompetens för patientens behov, säger Hans Karlsson. Om utlokalisering måste göras ska det ske på ett sätt som minimerar riskerna för patienterna.

OECD-rapport visar likheter

Vuxna patienters vårdtillfällen uppgår till knappt 1,4 miljoner per år. Vid cirka 8 procent av de granskade vårdtillfällena drabbades patienter av vårdskador. Det innebär att cirka 110 000 patienter på svenska sjukhus varje år får vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. Vårdtiden för dessa är nästan dubbelt så lång som för patienter som inte fått någon skada.

Kostnaden för de närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador beräknas till ungefär 9 miljarder kronor årligen, eller cirka 13-14 procent av den totala kostnaden för sjukhusvård, 65 miljarder.

Resultaten stämmer väl överens med en nyligen publicerad rapport från OECD där man uppskattar att cirka 15 procent av kostnader för sjukhusvård i OECD länder uppstår på grund av brister i patientsäkerheten.

Denna rapport är den sjunde i en fortlöpande serie rapporter som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts nationellt i SKL:s regi. Studien omfattar knapp 65 000 granskade vårdtillfällen under år januari 2013- december 2016.  

Journalgranskningen sker vid drygt 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. Den dominerande skadetypen är vårdrelaterade infektioner. Utöver nationella siffror visar rapporten också vårdskador per landsting/region.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!