Publicerad: 22 februari 2018

Nyhet

Europa behöver sammanhållningspolitiken

EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Utlåtandet ges i ett samråd som EU-kommissionen anordnar om unionens kommande budget.

Stärker EU:s legitimitet

− Sammanhållningspolitiken har aldrig varit viktigare än vad den är nu. Inte bara bidrar den till tillväxt och utveckling. Den håller också Europa samman. Dessutom gör sammanhållningspolitiken allvar av principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det stärker EU:s legitimitet på lokal och regional nivå, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

− Vi är medvetna om att EU:s budget måste minskas till följd av att Storbritannien lämnar unionen. Men det är viktigt att värna sammanhållningspolitiken. Den behöver förbli stark, utvecklas ännu mer och även fortsättningsvis omfatta alla EU:s regioner.

SKL föreslår utvecklingsområden

I sitt utlåtande framhåller SKL ståndpunkter om hur en framtida sammanhållningspolitik bör utformas och utvecklas. SKL vill bland annat följande:

  • Att socialfonden framför allt riktas in på insatser som främjar rörlighet på arbetsmarknaden, vidareutbildning av anställda och nyanländas integration och inträde på arbetsmarknaden.
  • Att regionalfonden fortsatt fokuserar på att främja regionernas arbete med smart specialisering, det vill säga arbetet med att utveckla de branscher och sektorer som varje region har möjlighet att bli bäst på. Det ökar både regionernas och deras näringslivs konkurrenskraft.
  • Att det tas fram en uppdaterad tillväxtstrategi på EU-nivå, som anger riktningen för alla regioners tillväxtarbete. Strategin bör utgå från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken ska minska regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Detta görs bland annat genom att EU via struktur- och investeringsfonder fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt.

Siffror från Tillväxtverket, från programperioden 2007-2013, visar att programmen inom en av fonderna, regionalfonden, ger stora samhällsvinster regionalt. De bidrog under perioden till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag. Drygt 11 miljarder kronor gick till investeringar inom forskning, teknisk utveckling och innovation.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!