Publicerad: 8 oktober 2015

Pressmeddelande

Dramatiskt läge för kommuner och landsting

Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge.

Detta klarläggs i höstens ”Ekonomirapporten” som idag presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Trots en god BNP-tillväxt på drygt tre procent samt god utveckling av sysselsättning och skatteunderlag i år och nästa år, bedömer SKL att resultaten i kommuner och landsting kommer att försämras. Detta förklaras av ökade kostnader för verksamheterna och av befolkningsökningen.

Sammantaget räknar SKL med att resultaten totalt i kommunsektorn mer än halverats jämfört med förra året. SKL räknar med att överskottet på nästan 14 miljarder för 2014 faller till 6,5 miljarder kronor för 2015.

Landstingens resultat försämras med drygt 4 miljarder jämfört med förra året. Kommunernas resultat faller från ett överskott på 10,5 miljarder 2014 till 7,5 miljarder kronor 2015. Även om det sammantagna resultatet är positivt, är det stora variationer mellan kommunerna.

Bettina Kashefi

– Fram till 2019 kommer medelskattesatsen enligt våra beräkningar att behöva höjas med närmare två kronor för att uppnå ett resultat på en procent av skatter och bidrag, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Många kommuner och nästan alla landsting och regioner brottas med ekonomiska underskott. Skatteunderlaget ökar totalt sett men genom befolkningsökningen försämras resultaten till följd av kraftiga kostnadsökningar. Trots att statsbidragen ökar och att vi även i år får återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA är läget mycket allvarligt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Micko

– Ökade krav inom vård, skola och omsorg samt stora investeringsbehov gör att landsting, regioner och kommuner står inför stora utmaningar. Skatteunderlaget räcker inte för att möta detta. Om stora skattehöjningar ska undvikas behöver de fortsätta att effektivisera sina verksamheter, förändra arbetssätt och tillämpa ny kunskap och teknik, anser Lena Micko.

– Vid sidan om de generella statsbidragen finns drygt 80 riktade statsbidrag som tenderar att driva på kostnadsutvecklingen ytterligare genom omfattande administration. Våra medlemmar behöver mer av generella statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!