Publicerad: 18 juni 2019

Nyhet

Domstolarna försenar och fördyrar nya bostäder

Domstolarnas handläggning av överklagade planer och beslut för nya bostäder drar ofta ut på tiden, visar en ny studie från SKL, som vill att regeringen inför tidsgränser för arbetet.

Anders Knape, SKL:s ordförande

Anders Knape

– Kommunerna arbetar för att byggandet av bostäder ska öka, men deras planer och beslut fastnar ofta i domstolarnas långa handläggning av överklaganden. I värsta fall i flera år. Det är allvarligt. När handläggningen drar ut på tiden försenas och fördyras bygget av de planerade bostäderna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ska det få byggas bostäder i ett område, då behövs det vanligen en detaljplan, som anger hur marken ska användas och bebyggas. Den aktör som ska bygga behöver även ansöka om bygglov. Det är kommunerna som både tar fram detaljplaner och handlägger bygglov. Att ta fram en detaljplan tar vanligen ett till två år. Bygglov behandlas i regel inom tio veckor.

Överklagade ärenden fastnar i årslånga processer

Men domstolarnas handläggning av överklaganden får alltså ofta byggstarten att dröja längre än så. Cirka var fjärde detaljplan överklagas, och därmed en stor andel av bostadsbyggandet.

I en ny studie har SKL samlat in statistik från Domstolsverket om hur lång tid det tog för domstolarna att handlägga de detaljplane- och bygglovsärenden som de avgjorde under 2018. Studien visar bland annat följande:

  • Mark- och miljödomstolarna avgjorde 387 detaljplaneärenden. Handläggningen tog över fem månader i genomsnitt. Det är en ökning med 29 procent jämfört med 2016.
  • Handläggningstiden är nästan dubbelt så lång som den länsstyrelserna hade innan de togs bort som första instans för överklagade detaljplaner under 2016. Detaljplaner överklagas numera direkt till mark- och miljödomstolarna utan att passera länsstyrelserna. Syftet med reformen var att korta överklagandeprocessen. Men tidsvinsten riskerar nu att utebli på grund av att domstolarnas arbete tar allt längre tid.
  • Mark- och miljödomstolarna avgjorde 1 447 bygglovsärenden. Handläggningen tog i genomsnitt nästan fyra månader, cirka 17 veckor.
  • Handläggningstiderna i Mark- och miljööverdomstolen var ännu längre för såväl detaljplaner som bygglov. Det tog som exempel domstolen nästan tio månader i genomsnitt att handlägga överklagade detaljplaner som beviljats prövningstillstånd.

Nu behövs tidsgränser och uppföljning

Den totala tiden för domstolarnas handläggning kan vara längre än kommunernas, trots att arbetet är betydligt mer avgränsat. När kommuner arbetar fram detaljplaner ska de bland annat låta medborgare delta och utöva inflytande. De ska genomföra ett flertal utredningar för att säkerställa att byggandet sker på ett hållbart sätt och att välgrundade politiska beslut fattas. Domstolarnas arbete är i princip begränsat till att bedöma om kommunerna handlagt detaljplaner på ett formellt riktigt sätt och om de gjort korrekta avvägningar mellan motstående intressen.

– Den som överklagar detaljplaner och bygglov får sällan rätt, men möjligheten att överklaga är en demokratisk rättighet. Det viktiga är att domstolarna börjar hantera överklaganden mer effektivt. Regeringen behöver införa tidsgränser för handläggningen, och därefter mäta och följa upp hur domstolarna klarar dessa gränser. SKL bistår gärna i diskussioner om hur långa tidsgränserna bör vara, säger Anders Knape.

Love Edenborg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!