Publicerad: 20 april 2018

Nyhet

Digitalisering kräver fördjupad samverkan

Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.

Foto

Lena Micko

Slutbetänkandet från utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster, ”Reboot – omstart för den digitala förvaltningen”, innehåller förslag till en strategi för digitalisering av offentlig sektor, med fokus på en effektiv styrning. Styrningen förväntas ske dels genom lagar, dels genom tydligare mål för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete.

– Det är bra med ökad tydlighet, men vi tror mer på mjuka styrmedel än lagar. Vi behöver breda, långsiktiga överenskommelser som tydliggör både mål, nationella principer, samarbetsformer, ansvarsfördelning och finansiering, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Samverkan och årliga förhandlingar

SKL påtalar vikten av att mål, strategier och planer tas fram i nära samverkan mellan stat, kommun, landsting/region samt i dialog med marknadens aktörer. SKL föreslår årliga förhandlingar kring gemensam utveckling och förvaltning för att realisera målen.

– Offentliga aktörer måste samverka på olika nivåer för att möta invånarnas och företagares behov. Insatserna behöver samordnas och prioriteras så att vi får en effektiv digital verksamhetsutveckling, säger Lena Micko.

Det är viktigt att det kommande arbetet stödjer behoven i regeringens satsning ”Digitalt först” och i de verksamhetsspecifika styrdokument som tagits fram, t.ex. visionen för e-hälsoutvecklingen och strategin för skolväsendets digitalisering.

Satsning på grundläggande förutsättningar

Tillsammans med ett stort antal företrädare för kommuner, landsting och region, har SKL tagit fram en handlingsplan för grundläggande förutsättningar för digitalisering. I remissvaret föreslås att de förvaltningsgemensamma digitala funktioner som finns med i betänkandet, harmoniseras med SKL-koncernens handlingsplan.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!