Publicerad: 15 juni 2018

Nyhet

Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan

SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– SKL vill att vi utifrån en gemensam målbild tillsammans utformar ramarna för ett nationellt system för professionsutveckling i svensk skola och förskola Utredningens förslag ska ses som startpunkten för ett samråd och partsgemensamt arbete som involverar alla nivåer, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I remissvaret upprepar SKL det tidigare förslaget om ett samråd mellan huvudaktörerna i det svenska utbildningssystemet: staten, skolhuvudmännen och professionen.

– Det samråd som SKL föreslår är tänkt att bidra till att nya reformer kan förankras utifrån de viktiga principerna om finansiering, ansvarsfördelning och en tydlig plan för genomförande, säger Lena Micko.

SKL motsätter sig att det införs ett statligt professionsprogram som via lag reglerar vilka kompetensnivåer som ska finnas och vilka arbetsuppgifter som kan knytas till dessa. Sådana program finns inte på svensk arbetsmarknad i övrigt och förefaller vara svårt att förena med rådande ansvarsförhållanden samt ingångna kollektiv- och arbetstidsavtal. SKL tillstyrker merparten av utredningens förslag för att minska lärare och skolledares administrativa arbete, förändringar av statsbidrag, samt åtgärder för att få fler behöriga lärare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!