Publicerad: 15 mars 2019

Nyhet

Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras

I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.

Lena Micko

Lena Micko

SKL bedömer att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) – vilket även innefattar reglerna om uppehållstillstånd för studier – har fått och fortsätter att få stora ekonomiska, juridiska och politiska konsekvenser för landets kommuner och regioner.

Följderna måste analyseras

Det behövs en uppföljning av regelverket och en analys av vilka följder lagen har fått, på såväl kort som lång sikt. Dessa konsekvenser måste tas i beaktande vid utformningen av framtidens migrationspolitik.

– SKL ser att den tillfälliga lagen har inneburit ökade kostnader för förbundets medlemmar, vilket bör kompenseras. Kommunerna behöver stabila planeringsförutsättningar för att kunna ge ett bra mottagande. Det behöver lagstiftaren ta hänsyn till, både när det gäller utvärdering av de förändringar som genomförts och de som nu föreslås, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ett bra mottagande för anhöriga

Regeringen föreslår även att anhöriga till alternativt skyddsbehövande ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det finns därigenom en risk att fler individer får uppehållstillstånd som är kortare än ett år.

– SKL har i remissyttranden, skrivelser och dialog med regeringskansliet pekat på de svårigheter som kan uppstå för individer, kommuner och regioner när nyanlända får korta uppehållstillstånd. Regeringen behöver säkerställa att anhöriga till skyddsbehövande får samma tillgång till svenska välfärdssystem som andra nyanlända och att kommuner och regioner får ersättning för mottagandet, säger Lena Micko.

Även gymnasielagen bör ses över

SKL anser också att reglerna om uppehållstillstånd för studier, den så kallade gymnasielagen, kan behöva ses över. Det finns oklarheter kring vilka utbildningar som kan ge förlängt uppehållstillstånd och en risk för att de som fullföljer en utbildning inte når upp till kraven för att få ett permanent uppehållstillstånd inom den tid som krävs.

– SKL respekterar att det utlänningsrättsliga regelverket är ett statligt ansvar. Vi har dock fått signaler på att det finns en risk att syftet med reglerna om uppehållstillstånd för studier inte kan fullgöras, som vi vill uppmärksamma regeringen på, säger Lena Micko.

Mia Hemmestad
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!