Publicerad: 14 juni 2018

Nyhet

Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten

Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.

Foto

Åsa Furén-Thulin

Årets jämförelser visar att 57 procent av kommunerna har gjort minst en undersökning av hur brukarna upplever kvaliteten inom LSS-verksamheterna och dessutom använt resultatet för verksamhetsutveckling.

– Det känns bra att Öppna jämförelser åter sätter fokus på brukarnas uppfattning av kvaliteten i verksamheten. Det är ett viktigt kunskapsunderlag för att förbättra och utveckla verksamheten, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler informerar om samordnande insatser

En glädjande förbättring jämfört med förra året är att allt fler kommuner har en rutin för att informera om möjligheten till en så kallad samordnad individuell plan (SIP). Inom social barn- och ungdomsvård och socialpsykiatri är det drygt hälften av kommunerna som har en sådan rutin. En samordnad individuell plan ska upprättas tillsammans med den brukare som har insatser från både kommunen och landstinget.

– Även om vi inte ser hur många samordnade individuella planer som tagits fram eller om de faktiskt har bidragit till bättre samordning av insatser, visar resultatet ändå att personalen inom socialtjänsten känner till och informerar om möjligheten. Det är ett viktigt steg på vägen, säger Åsa Furén-Thulin.
 
SKL:s stöd kring samordnad individuell plan (SIP)

Systematisk uppföljning ett fortsatt förbättringsområde

Det är fortfarande få kommuner som använder individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. Det är även stora variationer mellan olika verksamhetsområden. Inom ekonomiskt bistånd använder drygt var femte kommun sammanställda resultat från individuppföljning för att utveckla sin verksamhet, medan det inom äldreomsorgen endast är 6-7 procent av kommunerna.

Foto

Leif Klingensjö

– Det är glädjande att fler kommuner arbetar med systematisk uppföljning då detta ger ett viktigt underlag för utveckling av en framtida socialtjänst, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

– Kommunerna har dock behov av fortsatt stöd. Inom ekonomiskt bistånd arbetar nu SKL tillsammans med 26 kommuner i ett utvecklingsprojekt med syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och att utveckla verksamhetsområdet. Att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning och lyssna till brukarnas behov kommer att vara ett centralt inslag i det arbetet, säger Leif Klingensjö.

SKL:s treåriga utvecklingsprojekt.

Socialstyrelsen har också utvecklat ett verktyg för individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten som kommunerna kan använda kostnadsfritt.

Socialstyrelsens verktyg och andra stöd för systematisk uppföljning.

Mer data direkt ur verksamhetssystemen framöver

Nytt för i år inom social barn- och ungdomsvård, är frågor om systematiskt uppföljning med stöd av BBIC-variabler (Barns behov i centrum) för uppföljning i kommunernas verksamhetssystem. 21 procent av de 120 kommuner som svarade kan följa upp andelen barn som handläggarna haft enskilda samtal och/eller möten med under utredningen. Förhoppningen är att det framöver ska bli möjligt att hämta information om processer och resultat till öppna jämförelser direkt ur kommunernas verksamhetssystem istället för genom omfattande kommunenkäter.

SKL:s projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018. Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Resultat publiceras för följande verksamhetsområden inom socialtjänsten:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Våld i nära relationer
  • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  • Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS
  • Äldreomsorg, inklusive kommunal hälso- och sjukvård.

Se varje verksamhetsområdes sida för mer information

Hitta rätt i Öppna jämförelser med handboken

Inför publiceringen av ÖJ-resultatet 2017 tog SKL fram en kortversion av handboken för Öppna jämförelser socialtjänst från 2012. Kortversionen fokuserar på analysfasen och ger stöd i hur kommuner och verksamheter kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Handbok för Öppna jämförelser

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!