Publicerad: 21 september 2015

Pressmeddelande

Bra satsningar på välfärden

De satsningar som regeringen lägger fram i budgetpropositionen riktas i flera delar till kommunernas och landstingens verksamheter. SKL välkomnar förslagen.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Med de utmaningar som kommuner och landsting står inför så är satsningarna välkomna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslagen om fortbildningsinsatser inom skolan och fler utbildningsplatser är bra för hela välfärdssektorn. Kommuner och landsting har ett stort rekryteringsbehov och behöver kompetenta medarbetare inom skola, vård och omsorg under en lång tid framöver.

Schablonersättningen för nyanlända som mottas i en kommun höjs med 50 procent och ersättningen till kommunerna för asylsökande barn och ungas skolgång höjs. Detta är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte fullt ut för att täcka de kostnader som kommunerna har.

Elever som står upp i klassen och läser ur böcker.

– Det är glädjande att kommuner och landsting fått gehör för flera av de frågor som kommuner och landsting uttryckt oro för under lång tid. Det gäller speciellt de satsningar som nu kan ske inom skolans verksamheter och höjda ersättningar för flyktingmottagandet samt de generella satsningar som görs på sjukvården, säger Lena Micko.

– Det behöver byggas fler bostäder, så förslaget om en bonus till kommuner som ökar sitt bostadsbyggande är också bra, säger Lena Micko.

– Behoven och kraven på mer långsiktiga och mer generella statsbidrag kvarstår. Det ökar möjligheten för kommuner och landsting att planera verksamheter för att kunna klara en ekonomi i balans.

– Vi kommer att presentera Ekonomirapporten den 8 oktober och där kommer förslagen i regeringens budgetproposition att beaktas. Då redovisar vi också de utmaningar som en ändrad befolkningsprognos för med sig för demografin och investeringsbehoven i sektorn, säger Lena Micko.

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med flyktingmottagande

SKL:s arbete med asylsökande ensamkommande barn och unga

SKL:s arbete med hälso- och sjukvård

SKL:s arbete med bostadsbyggande

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!