Publicerad: 24 januari 2017

Nyhet

Bra med utvidgning av offentlighetsprincipen

SKL är positiva till att offentlighetsprincipen införs inom privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, i fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

SKL understryker också att lika villkor i princip bör gälla för alla huvudmän som bedriver skolverksamhet.

Sveriges Kommuner och Landsting lämnar idag sitt yttrande över betänkandet Ökad insyn i välfärden. SKL ställer sig bakom utredningens förslag.

Lena Micko, ordförande SKL

– Det är angeläget att medborgarna ur demokratisynpunkt får tillgång till information om den offentligt finansierade välfärden, oberoende av om de utförs av privata utförare eller i egen regi, säger Lena Micko, ordförande för SKL. Tillgång till information är en förutsättning för en öppen debatt om hur våra gemensamma tillgångar och resurser används.

Stor administrativ kapacitet krävs

SKL betonar att det kommer att krävas betydande utbildningsinsatser för att privata utförare ska klara att hantera registrering, utlämnandefrågor och sekretessprövning samt arkivering. I förslaget ingår också att den kommunala arkivmyndigheten blir skyldig att ta emot en privat utförares arkiv om verksamheten upphör.

– Det är en fördel om dokumentation över offentligt finansierad välfärd hålls samlad men detta kräver noggranna överväganden och klargöranden i det fortsatta lagstiftningsarbetet, säger Lena Micko.

– Kommunernas och landstingens merkostnader för bland annat arkivering och de privata aktörernas tillhandhållande av insyn i handlingar måste också kostnadsberäknas och finansieringsprincipen ska gälla, säger Lena Micko.

Reservation lämnades från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Hämta yttrandet: Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!