Publicerad: 1 juni 2018

Nyhet

Bra med fokus på patienten i delbetänkandet om nära vård

SKL välkomnar och delar utredningens syn att utgångspunkten för en nära vård måste vara att det är patienter och brukares behov som ska vara i fokus.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– Det är glädjande att det finns en bred samsyn kring målbilden för omställningen till god och nära vård. Vi delar uppfattningen att det behövs en långsiktig strategi och målbild som delas av landsting, regioner, kommuner och stat för att möjliggöra en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi välkomnar också att utredningen nu tydliggör att det är patienters och brukares behov som är utgångspunkten för omställningen till nära vård och att ett personcentrerat arbetssätt och patientens medskapande betonas, säger Anders Henriksson.

Nära vård är ett förhållningssätt som syftar till att göra vården sömlös. Det förutsätter ett nära samarbete mellan vårdaktörer. Kommunernas roll blir nu ännu mer tydlig vilket är avgörande för patienter och brukares tillgång till en god vård och omsorg.

Utredningen föreslår också ett förtydligande av patientens möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården hos den utförare som patienten valt.

– Vi ser positivt på att utredningen förtydligar befintlig lagstiftning och det ansvar våra medlemmar redan har, i syfte att öka jämlikheten i vården, säger Anders Henriksson.

– Vi ställer oss däremot kritiska till förslaget om att primärvårdsuppdraget regleras i en förordning och inte i lagstiftningen. Risken med detta är att förordningen kan ändras av en regering utan att ett brett stöd och möjlighet till genomförande har säkerställts.

Nära vård är ett nytt förhållningssätt i arbetet med hälsa, vård och omsorg som utgår från patienters och brukares individuella behov och förutsättningar. Omställningen till nära vård innebär en förflyttning från organisationsperspektiv till personcentrering, från en reaktiv vård på akutsjukhus till en proaktiv vård i differentierade öppna former. Primärvården är kärnan i den nära vård där kommunens och landstingens vårdaktörer tillsammans med patienter och brukare utformar sömlös vård och omsorg.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!