Publicerad: 1 december 2015

Nyhet

Bra förslag om tvångsvård för barn och unga

SKL anser att utredningen om en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga, LVU, i stort är bra och instämmer i flertalet av förslagen.

Utredningens uppdrag har varit att stärka barnperspektivet vilket SKL också anser visas i förslagen.

– Utredningen innebär ett kliv framåt för att stärka barnets rättigheter. Det blir tydligare för barn och unga vad de kan förvänta sig och kräva av tvångsvården. Det blir även tydligare vad som gäller för dem som ska tillämpa lagen, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Pojke sittande på en bänk.

Utredningen gäller tvångsvård för barn och unga. Eftersom dessa är några av de mest utsatta grupperna i samhället är det viktigt att se till att förutsättningarna är desamma över hela landet. SKL anser också att det är viktigt att arbeta förebyggande för att så långt det är möjligt förhindra att situationen blir så allvarlig att tvångsvård blir aktuellt.

SKL anser dock att utredningsunderlaget brister när det gäller systematisk uppföljning och menar att man tagit för lite hänsyn till såväl problem som pågående utvecklingsarbete ute i kommunerna.

Lena Micko.

Gemensamt ansvar för flera aktörer

– Samhället tar på sig ett stort ansvar för de barn och unga som placeras i samhällsvård – ett ansvar som till stor del åligger kommunernas socialtjänst, säger Lena Micko.

– För att placerade barn och unga ska få den vård de behöver krävs samverkan mellan socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvård och att alla bidrar till barnens utveckling. Utredningen innehåller flera förslag för att förstärka samverkan och förtydliga det gemensamma ansvaret hos inblandade aktörer.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!