Publicerad: 10 januari 2019

Nyhet

Bra förslag om långsiktiga satsningar på psykisk hälsa

Utredningen om psykisk hälsa har lämnats till regeringen. SKL instämmer i att det är nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv för att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan.

Foto

I slutbetänkandet ”För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa (SOU 2018:90)” beskrivs att det trots många satsningar under en lång period kvarstår stora utmaningar när det gäller att vända utvecklingen med ökad psykisk ohälsa i befolkningen.

Utredaren efterlyser en mer samlad och långsiktigt hållbar politik för att stärka de förebyggande och tidiga insatserna.

Viktigt ta tillvara på det utvecklingsarbete som gjorts

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar det tydliga budskapet och delar bilden av att det krävs långsiktiga satsningar som ger såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och skola bättre förutsättningar att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete.

– Vi har gjort stora framsteg de senaste tio åren och insatserna inom sjukvård, socialtjänst och skola för att möta psykisk ohälsa är idag bättre. Men vi har inte lyckats hålla jämna steg med ökande behov och det är mycket angeläget att vi fortsätter att utveckla insatser och arbetssätt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.

– Utredarens förslag om en fortsatt tydlig satsning från staten med ett tioårsperspektiv är viktigt och om detta utformas så att statsbidragen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt, kan det utvecklingsarbete som redan gjorts och pågår bättre tas tillvara och förstärkas, säger Fredrik Lennartsson.

SKL ser fram emot att utredningen remitteras för att kunna lämna ett yttrande efter diskussion bland kommuner och regioner.

Utredningsbetänkandet "För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa (SOU 2018:90)” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201890/

Ing-Marie Wieselgren
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!