Publicerad: 6 februari 2019

Nyhet

Bra förslag i skogsbrandsutredning

I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.

Lena Micko

Lena Micko

– Vi delar utredningens bedömning att skogsbränderna generellt sett hanterades bra. De drabbade kommunerna var hårt ansträngda, men gjorde med hjälp av andra kommuner, myndigheter, civilsamhälle och internationellt stöd stora insatser för att släcka många av de bränder som uppstod och för att förhindra ytterligare spridning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Samtidigt pekar utredningen på flera brister, främst när det gäller ledningssystem och samarbete. Det är angeläget att kommun och stat nu hjälps åt med att hantera dessa frågor för att höja samhällets beredskap inför framtida liknande händelser.

Enhetlig styrning skulle underlätta samarbete

Flera av åtgärdsförslagen har hämtats från Räddningstjänstutredningen som blev klar förra året. SKL instämmer bland annat i att räddningstjänsterna behöver ha ett mer enhetligt ledningssystem, så att de styrs och leds på samma sätt. Det skulle bland annat främja samarbete vid räddningsinsatserna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har påbörjat ett utvecklingsarbete av ett enhetligt ledningssystem och bör nu få i uppdrag att ta fram föreskrifter om hur ledningssystemet ska utformas.

Tillsynen av räddningstjänsten bör fortsatt utföras av länsstyrelserna, men med skärpta krav på kompetens och samarbete. SKL avstyrker förslaget att MSB ska ta över tillsynsansvaret, då länsstyrelserna har god lokalkännedom och en samordnande roll i krisberedskapen. Inte heller bör MSB bli den myndighet som kan ta över ansvaret för räddningstjänsten vid större räddningsinsatser. Det bör fortsatt vara en fråga för länsstyrelserna, men villkoren för övertagandet behöver bli tydligare.

Ännu en viktig fråga är att MSB får ett tydligt uppdrag att förbättra och utveckla statliga förstärkningsresurser och att göra det enklare att nyttja resurser hos privata aktörer.

SKL initierar avtal för krissituationer

SKL har inlett samtal med de fackliga organisationerna, bland annat de som organiserar räddningstjänstpersonal, med ambitionen att teckna ett kollektivavtal för krissituationer.

– Det sker mot bakgrund av sommarens skogsbränder då SKL kunde konstatera att de befintliga kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor och ersättningar inte fungerar som önskat vid krisartade händelser. Målet är att teckna ett avtal innan sommaren 2019, säger Lena Micko.

Max Ekberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!