Publicerad: 13 februari 2017

Nyhet

Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre

En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.

– Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Micko, ordförande SKL

Regeringen beslutade i dag att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att identifiera och analysera utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på kommunens förmåga att klara av sina uppgifter. Kommittén ska även analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka förmågan att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske.

– Vi välkomnar att utredningen genomförs av en parlamentarisk kommitté. Det är bra att utgångspunkten är att värna om en lokal nivå med en stark självstyrelse och att utredningen också öppnar upp för försöksverksamhet, säger Lena Micko.

Senast 1 oktober 2017 ska kommittén även redovisa en utredning av förutsättningar för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

– Det har länge varit en stark önskan att få ökade möjligheter till enklare samverkansformer mellan kommuner och landsting. Det är bra att utredningen kommer igång samtidigt som vi vill lyfta att det vore värdefullt att kommittén också utreder vilken potential som kan finnas i till exempel en minskad statlig detaljstyrning och en ökad samverkan med civilsamhälle.

Urbaniseringens effekter

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!