Publicerad: 8 februari 2018

Nyhet

Bra att kommunerna slipper överprövning

SKL tycker det är bra att den överprövning som skett i kommuner kring bemanning på äldreboenden nu upphör i och med IVOs principbeslut om att inte detaljgranska och överklaga i normalfallet.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

– Vi välkomnar IVO:s principbeslut. Bemanningen ska styras av vilka behov och omsorgsinsatser de boende har, vilken teknik som finns att tillgå och hur arbetet bedrivs nattetid. Med den rekommendation SKL tog fram i samarbete med kommunerna och som nu många kommuner anslutit sig till så arbetar vi för att öka kvaliteten på äldreboendena, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Kommunerna har under många år använt entreprenader inom äldreboenden. Kommunerna träffar då ett avtal om kvalitet, ersättning och ofta bemanning med en idéburen organisation eller ett privat företag som sedan tar hand om driften.

Sedan april 2017 har det funnits krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) för att företaget ska få driva verksamheten. Under hösten 2017 fattade IVO flera beslut om att inte ge tillstånd, ofta på grund av att de ansåg bemanningen nattetid otillräcklig. Detta skedde trots att kommunerna bedömt bemanningen som tillräcklig och att verksamheten bedrivits utan klagomål.

SKL och flera kommuner har varit kritiska till denna överprövning. IVO har nu fattat ett principbeslut om att normalt inte detaljgranska och överpröva kommunernas bedömning av bemanningen som överenskommits i entreprenadavtalen. Har det vid tidigare tillsyn funnits brister eller det kommit in klagomål så kommer en detaljgranskning att göras.

Regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.

För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram en rekommendation. I rekommendationen anges de områden som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. Rekommendationen antogs av SKL:s styrelse den 20 januari 2017.

I dag har 183 kommuner antagit rekommendationen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!