Publicerad: 27 oktober 2015

Nyhet

Bra ambition men fel lösningar i utredning om e-hälsa

SKL delar utredningens problemställningar, men håller inte med om lösningarna. I dag lämnas remissvaret om nästa fas i e-hälsoarbetet till regeringen. SKL efterlyser ett tätt samarbete.

I betänkandet lämnas förslag om en nationell samverkansorganisation för e-hälsa, en statlig samverkansnämnd för beslut om standarder, en gemensam läkemedelslista, hantering av kritisk information och nya uppdrag för e-hälsomyndigheten.

Anders Henriksson.

– Vi håller med om att det behövs en rad åtgärder för att skapa en bra informationshantering och att det krävs en långsiktig och gemensam färdplan där stat och huvudmän är överens om mål, ansvarsfördelning och finansiering, säger Anders Henriksson, vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Men det saknas en hel del för att vi ska ställa oss bakom de lösningar som föreslås i utredningen.

Illustration av sjuksköterskor med surfplatta.

En del av framtidens hälso- och sjukvård

SKL är i sitt remissvar starkt kritiskt till att e-hälsoarbetet har hanterats som en separat fråga istället för som en del av framtidens hälso- och sjukvård. Det gör att uppgiften för den föreslagna nationella samverkansorganisationen blir oklar. Istället hade man bland annat behövt ta ställning till ändamålsenlig tillgång till internet överallt för att kunna garantera smartare välfärd för alla.

– Dessutom ställer omställningen stora krav på förändrad lagstiftning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänstens område. Dagens lagstiftning om hantering av personuppgifter är direkt motverkande för vår ambition att öka personcentreringen inom vården, konstaterar Anders Henriksson.

SKL efterlyser också större fokus på socialtjänsten, som man nu menar hamnat i skymundan i utredningen.

Samlad läkemedelslista högprioriterad

Inte heller förslaget om ett statligt personuppgiftsansvar och ett statligt läkemedelsregister faller SKL på läppen. Det är viktigt, men här menar man att det finns andra vägar, med mindre långtgående konsekvenser, att gå.

– Vi behöver hitta lösningar som inte försvårar för våra medlemmar att prioritera och styra över sina kostnader. Men precis som utredningen framhåller, är det viktigt att dessa saker snarast kommer på plats. Därför ser vi nu fram emot ett tätt och konstruktivt samarbete i de här frågorna, säger Anders Henriksson.

SKL:s alternativ till utredningens förslag är ett åtgärdspaket som bland annat innefattar:
  • Tydligare samordning mellan de statliga myndigheterna.
  • Uppbyggnad av nationella och regionala strukturer som stödjer implementeringen av nationellt fackspråk och informationsstruktur.
  • Etablerade forum för samverkan mellan vård- och omsorgsaktörer, staten och leverantörer.
  • Brett och aktivt deltagande i internationella sammanslutningar på standardiseringsområdet, till exempel IHE och Continua Alliance.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!