Publicerad: 3 april 2018

Nyhet

Bemanningen inom förlossningsvården ökar

SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur medlen använts som ingick i överenskommelsen 2017 om förlossningsvård och kvinnors hälsa. En stor del har använts till bemanning.

Foto

Hans Karlsson.

I genomsnitt har landsting och regioner använt 66 procent av medlen till bemanning framförallt inom förlossningsvården. Motsvarande siffra för 2016 var 51 procent.

Totalt har nästan 500 tjänster tillsatts inom primärvården, mödrahälsovården och förlossningsvården med medel från överenskommelsen. Flest undersköterskor har anställts, följt av barnmorskor och sjuksköterskor.

Stora variationer

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur stor andel av medel som använts för bemanning. Som högst har 95 procent av medel använts till bemanning, som lägst 10 procent.

– Det är glädjande att så stor andel av de medel som ingår i överenskommelsen 2017 har använts till att öka bemanningen. Men vi behöver fortsätta utveckla arbetssätten så att kompetensen används på rätt sätt för att öka tryggheten, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kompetensutveckling efterfrågas

Inom förlossningsvården lyfter landstingen fram behov av ett ökat lärande exempelvis om förlossningsteknik samt diagnosticering av bäckenbottenskador. Inom primärvården efterfrågas bland annat fler dietister och ökad kompetens för att kunna möta kvinnor med övervikt och fetma. Många landsting ser också behov av ökad kompetens om kvinnor med psykisk ohälsa, våldsutsatta kvinnor samt nyanlända.

Landstingen har även redovisat framtida behov av rekryteringar. Förutom barnmorskor och undersköterskor finns det behov av bland annat läkare, sjuksköterskor, gynekologer, fysioterapeuter och administrativ personal.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL omfattade totalt 817 miljoner kronor för 2017. En tilläggsöverenskommelse har beslutats om en extramiljard per år till förlossningsvården och insatser för kvinnors hälsa i en femårig satsning. Under 2018 delas 1,8 miljarder ut till landsting och regioner för att stärka vården före, under och efter graviditet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!