Publicerad: 12 mars 2018

Nyhet

Behöver gymnasieskolan fler utredningar?

Regeringen ska i en ny utredning se över gymnasieskolans och vuxenutbildningens organisation. Målet är en ökad regional styrning. SKL är frågande till delar av utredningens uppdrag.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Utgångspunkten för regeringens utredning är att för få väljer gymnasial yrkesutbildning och att likvärdigheten brister i gymnasieskolan. Utredningen ska föreslå en regional planeringsmodell, ändrad finansiering samt ny ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och andra aktörer.

– SKL instämmer i regeringens analys av problemen, men lösningen är i första hand inte att ändra i skolans organisation. Istället behöver staten ta vara på och sprida den kunskap som redan finns lokalt om hur skolor når goda kunskapsresultat och hur en bra samverkan mellan utbildning och kompetensförsörjning kan utformas, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Vi vill ha ett tätare samarbete mellan staten, huvudmännen, arbetslivet och andra aktörer om praktiska åtgärder för en bättre och mer flexibel gymnasieskola och vuxenutbildning. Vår förhoppning är att den nya utredningen tar tillvara på vår och andras kunskap, säger Per-Arne Andersson.

Frågor om utredningens uppdrag

SKL undrar hur en omorganisering och ökad statlig styrning bidrar till att öka genomströmningen, motivera fler ungdomar att välja yrkesprogram och bryta skolsegregationen? Den styrmodell som målas upp i direktivet kan tyvärr riskera att bidra till en otydlig rollfördelning.

– Vi ställer oss frågande till vilken regional instans som ska ta över planerings- och finansieringsansvaret för gymnasieskolan och vuxenutbildningen – är det landstingen/regionerna eller länsstyrelserna? Och hur ska den instansens ansvar förhålla sig till huvudmännens och statens ansvar, frågar Per-Arne Andersson.

Ta vara på den kunskap som finns

SKL menar att det vore beklagligt om tidigare utredningars slutsatser inte tas tillvara innan ytterligare en utredning tillsätts.

Den tidigare Gymnasieutredningen och Skolkommissionen har nyligen presenterat flera förslag för att stärka gymnasieskolan, vilka ännu inte implementerats. Det regionala perspektivet, bland annat när det gäller arbetsmarknadens behov, är aktuellt i flera andra pågående utredningar, till exempel Komvuxutredningen och Kommunutredningen. Det pågår även många positiva insatser lokalt, exempelvis när det gäller att förhindra studieavbrott eller att öka intresset för yrkesutbildningar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!