Publicerad: 15 juni 2017

Nyhet

Bättre tillgänglighet i socialtjänsten

Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar sju olika verksamhetsområden. Jämförelserna visar på förbättringar, men är framför allt en hjälp för kommunerna att utveckla sin kvalitet.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Inom området ekonomiskt bistånd visar årets rapport att väntetider för nybesök för personer som söker ekonomiskt bistånd är fortsatt korta. Nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen.

Åtta av tio kommuner har en social jourverksamhet för hela socialtjänsten, där brukare omedelbart kommer i kontakt med socionomutbildad personal, efter kontorstid året runt.

– Det är mycket glädjande att socialtjänsten kan bibehålla god tillgänglighet för brukarna, trots det ökade trycket på kommunernas verksamhet i samband med flyktingmottagandet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Fler följer upp missbruksvården

ÖJ missbruks- och beroendevård 2017 visar att andelen kommuner som använder en standardiserad bedömningsmetod för uppföljning av enskilda ärenden har ökat från 15 procent 2016 till 27 procent 2017. Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling är dock fortsatt låg och ett förbättringsområde för alla verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Socialstyrelsen har utvecklat olika stödmaterial för systematisk uppföljning – bland annat en webbutbildning och flera kostnadsfria datorbaserade verktyg för uppföljning på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Verktygen beräknas bli tillgängliga senast i augusti 2017.

Socialstyrelsens stödmaterial för systematisk uppföljning

Placerade barns skolgång ett förbättringsområde

Årets jämförelser innehåller nya indikatorer om placerade barns utbildning och hälsa. Siffrorna visar att placerade barns skolgång är ett fortsatt viktigt förbättringsområde. Det betyder att samordnade insatser för att klara skolgången är centrala för skola och socialtjänst.

– Placerade barns skolgång är en prioriterad fråga. Det pågår flera utvecklingssatsningar i kommunerna, på regional och nationell nivå. För att lösa detta krävs samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ingen huvudman klarar det på egen hand, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2017

Resultaten för ÖJ socialtjänst 2017 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under februari-mars 2017. Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2016 års indikatorer.

Resultat för följande verksamhetsområden inom socialtjänsten:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Våld i nära relationer
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri)
  • Äldreomsorg, inklusive kommunal hälso- och sjukvård.

Varje verksamhet på sidan för Öppna jämförelser

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!