Publicerad: 4 november 2015

Nyhet

Bättre jämförelser av gymnasieskolans resultat

SKL:s nya öppna jämförelser visar hur det går för kommunens egna gymnasieskolor och hur väl kommunen lyckas utifrån sina socioekonomiska villkor. Det ökar rapportens praktiska nytta.

gymnasieelever som sitter och diskuterar.

En nyhet med årets rapport är ett mer träffsäkert förväntat värde på hur kommuner presterar i relation till sina socioekonomiska förutsättningar. Det ger en mer rättvis grund för jämförelser. Och trots utmanande villkor kan en kommun nå goda skolresultat.

– Alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Lyckas inte kommunen med det kan man alltså inte slå sig till ro, även om man presterar högre än sitt förväntade värde i våra jämförelser, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Två kommunperspektiv

En annan nyhet i SKL:s Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015 är att resultaten nu utgår från två kommunperspektiv; det nya är lägeskommunsperspektivet för kommunens egna skolor och sedan tidigare hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, men där ett antal elever kan gå i andra kommuners skolor.

Håkan Sörman, vd, SKL

– Eftersom omkring hälften av alla gymnasieelever går i andra huvudmäns skolor än i den egna kommunens behöver uppföljningen utgå från båda dessa perspektiv. Det ska vara enkelt för kommunerna att känna igen sig i statistiken så att rapporten underlättar det lokala utvecklingsarbetet, säger Håkan Sörman, VD för SKL.

– På nationell nivå ser vi att andelen elever som uppnår examen och kan komma in på högskolan måste öka. Här har grundskolan en mycket viktig funktion. Men det är aldrig för sent att agera – rätt insatser i gymnasiet kan ge bra effekt. SKL:s satsning Plug In i många av landets kommuner är ett exempel på det, säger Håkan Sörman.

Kraftig nedgång nationellt

På nationell nivå visar resultaten en kraftig nedgång i andelen elever med grundläggande högskolebehörighet inom tre år jämfört med tidigare år. En orsak är gymnasiereformens införande av två olika examina. Dagens yrkesexamen innebär inte längre automatiskt högskolebehörighet till skillnad från tidigare års yrkesförberedande program och de nuvarande teoretiska högskoleförberedande programmen. Bland män som läst yrkesprogram är andelen med grundläggande behörighet till högskola och universitet inom tre år 23 procent, att jämföra med 77 procent bland kvinnor som läst högskoleförberedande program.

  • Drygt sex av tio gymnasieelever fullföljer sin utbildning med examen inom tre år (inklusive introduktionsprogram). Bland de nationella programmen (exklusive introduktionsprogram) ser vi högst genomströmning bland kvinnor som läst högskoleförberedande program (78 procent) och lägst bland män som läst yrkesprogram (66 procent).
  • Borgholm, Överkalix och Vellinge är de tre kommuner med störst andel elever med examen inom tre år.
  • Säffle och Åmål är de två kommuner vars elever presterar bäst utifrån socioekonomiska förutsättningar vad gäller andelen elever med examen inom tre år.
  • Elever i den numera avvecklande kommunala skolan i Säter har högst genomsnittlig betygspoäng i relation till förväntat värde.
  • Genomsnittlig betygspoäng bland elever som fullföljt gymnasieskolan är 14,0. Högst genomsnittlig betygspoäng har kvinnor som läst högskoleförberedande program (15,1) och lägst har män som läst yrkesprogram (12,6).
  • Några av de kommuner som lyckas bäst har ett litet elevantal, varför uppgifterna kan bli osäkra och att variationerna i resultat mellan åren kan bli stora. Därför finns det ett värde att analysera sina resulterat över tid.
  • Statistiken i rapporten beskriver resultat för läsåret 2013/14.
  • Samtliga indikatorer som mäter resultat är uppdaterade enligt styrdokumenten för den reformerade gymnasieskolan.
  • Statistiken (i rapporten) är beställd från SCB. Statistiken finns uppdelad på kön och programtyp.
  • Statistiken finns också tillgänglig i Kolada (www.kolada.se) där ett urval indikatorer går att bryta ner på skolenhetsnivå. 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!