Publicerad: 28 mars 2018

Nyhet

Bättre gymnasieresultat i många kommuner

Andelen elever som tar examen i gymnasieskolan ökar. Samtidigt kvarstår problemet att nästan var tredje elev inte når hela vägen fram. Det visar en ny rapport från SKL.

Per-Arne Andersson

Årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 visar att mellan 2015 och 2017 ökade andelen elever med examen inom fyra år från 69 till 71 procent. I relation till föregående läsår märktes våren 2017 en förbättring om minst 1 procentenhet i 86 av 222 kommuner med egen kommunal gymnasieskola.

Alltfler elever når också grundläggande högskolebehörighet. Förbättringar sker såväl på yrkesprogram som på högskoleförberedande program och både bland män och kvinnor.

Bland elever som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram nådde totalt 14 procent av eleverna en examen efter fyra år.

Bra lagändringar på gång

Även om resultaten går åt rätt håll är det problematiskt att så många som var tredje eller fjärde elev, motsvarande omkring 30 000 elever i en genomsnittlig kull, inte når hela vägen till en examen. I en aktuell proposition föreslås ett antal åtgärder för att få fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Det handlar bland annat om en bättre övergång från grundskolan, stödåtgärder och stärkande av introduktionsprogrammen.

– Vi tror att flera av de föreslagna lagändringarna är viktiga byggstenar som kan ge eleverna en bättre utgångspunkt för sina studier. Redan idag bedriver många kommuner ett strategiskt arbete för att underlätta övergången från grundskolan till gymnasieskolan, säger Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi behöver bli bättre på att utforma stöd under hela utbildningen och lärmiljöer som uppmuntrar närvaro. En stor utmaning ligger också i hur vi ska få många fler elever på introduktionsprogram att bli behöriga och därefter nå en examen från ett nationellt program.

Delat ansvar för att förebygga avbrott

Drygt hälften av alla gymnasieelever går i en skola som inte ligger i kommunen där de bor. Framgångsfaktorer från SKL:s projekt Plug In visar bland annat att det är avgörande att i det avbrottsförebyggande arbetet ha koll på hur det går för eleverna, hur deras progression ser ut och förekomsten av frånvaro.

– Här vill jag understryka att ansvaret att hålla koll på elevers resultat ligger både kommunen som anordnare av gymnasieverksamhet och elevens hemkommun. Det handlar om att bygga kommunala system och rutiner för snabb identifiering av ungdomar som riskerar att avbryta sina studier och skapa en kontakt med dem, säger Per-Arne Andersson.

Tre framgångsexempel

Rapporten ger exempel på kommuner som under de senaste läsåren haft en ihållande positiv resultatutveckling. Tre av dessa, Göteborg, Vetlanda och Luleå, berättar om sitt arbete för att ge alla elever goda förutsättningar att fullfölja sina studier.

Det handlar bland annat om rutiner för uppföljning av studieresultat, att odla bra kontakter med det lokala arbetslivet samt om arbete för att ge eleverna bästa möjliga start och stöd för sina studier.

  • Rapporten fokuserar på nyckeltal om elever som tar examen inom tre respektive fyra år, uppnådd högskolebehörighet och övergång till arbete och studier efter gymnasieskolan.
  • Resultaten visar att elever som läser kommunala skolors nationella program i högre grad än riket i genomsnitt uppnår examen inom såväl tre som fyra år.
  • Bland elever som läst yrkesprogram i kommunal skola uppnådde 73 procent en examen inom tre år och 76 procent en examen inom fyra år.
  • Bland elever som läst högskoleförberedande program i kommunala skolor uppnådde 78 procent examen inom tre år respektive 82 procent inom fyra år.
  • Bland elever som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram uppnådde 14 procent av alla elever examen inom fyra år, 13 procent bland de kommunala skolornas elever.
  • Andelen elever som når examen skiljer sig åt mellan kommuner, inte minst på grund av skillnader i programsammansättning. Bland kommuner med egen gymnasieskola varierar andelen elever med examen inom fyra år från 0 till 93 procent. Hälften av landets kommuner har ett resultat som ligger inom ett spann från 60 till 75 procent.
  • All statistik som hör till rapporten ligger i databasen kolada.se under fliken Gymnasieskola/Öppna jämförelser Gymnasieskola.
  • Numera ingår nyckeltal om genomströmning efter inledande studier på introduktionsprogram som separata resultat. Likaså finns uppgifter om andelen nyanlända elever i gymnasieskolan och om elever, personal och kostnader i gymnasiesärskolan.
  • Från och med i år släpper vi rapporten Öppna jämförelser - Gymnasieskola tidigare, under vår istället för höst.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!