Publicerad: 16 juni 2016

Nyhet

Bättre förutsättningar för kommunal kvalitet

Kommunerna blir allt bättre på att använda standardiserade bedömningsmetoder, visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.

Årets undersökning visar att:

 • Inom området våld i nära relationer använder 84 procent av kommunerna metoder för att bland annat göra farlighetsbedömningar.
 • Cirka tre av fyra kommuner inom den sociala barn- och ungdomsvården använder BRA-fam för att hämta information om familjer som vill bli familjehem
Åsa Fuhrén-Thulin
 • Lika många använder någon standardiserad bedömningsmetod vid utredning av barn och unga med missbruk eller andra sociala problem.

– Det är utmärkt och ett bra stöd för verksamheten, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

Öppna jämförelser socialtjänst 2016, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Systematisk uppföljning – ett prioriterat utvecklingsområde

Årets ÖJ visar också att socialtjänstens arbete med systematisk uppföljning behöver utvecklas. Relativt få kommuner har på gruppnivå sammanställt resultatet av sin uppföljning av biståndsbeslutade insatser utifrån uppsatta mål i enskilda ärenden och även använt det för att utveckla sin verksamhet. Användningen av systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling av socialtjänstens insatser varierar mellan 21 procent inom ekonomiskt bistånd till sex-sju procent inom äldreomsorgen.

– En anledning är att socialtjänstens verksamhetssystem sällan stödjer och underlättar personalens arbete med uppföljning på verksamhetsnivå. Mycket av den information som dokumenteras i enskilda ärenden kan inte läggas ihop eller tas ut som statistik ur systemen, utan finns bara i löpande text i enskildas akter. Det är något vi hoppas kommer att förändras i den sociala barn- och ungdomsvården när det reviderade BBIC implementeras i kommunerna, säger Åsa Furén-Thulin.

Handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum, BBIC, reviderades 2015 bland annat just för att stödja systematisk uppföljning. Ett urval av BBIC-variablerna för uppföljning testas nu i praktiken i utvecklingsprojektet Webbkollen Barn och Unga som SKL driver tillsammans med tolv kommuner och i samråd med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har också nyligen lanserat ett utbildningspaket till stöd för kommunernas arbete med uppföljning inom socialtjänsten.

Bättre samordning med SIP

Runt två tredjedelar av kommunerna har inom socialpsykiatri, barn- och ungdomsvård och missbruks- och beroendevård rutiner för att informera brukarna om möjligheten att få en samordnad individuell plan, SIP, vid behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom övriga områden finns sådana rutiner i 44-64 procent av kommunerna.

Resultat i sikte

Indikatorerna i öppna jämförelser för socialtjänsten belyser i nuläget främst förutsättningar för kvalitet i verksamheterna. Men målet är att utveckla fler indikatorer som mäter resultatet för personer som får stöd av socialtjänsten. Socialstyrelsen genomför årligen nationella brukarundersökningar till alla äldre med hemtjänst eller särskilt boende för att ta reda på hur de upplever kvaliteten inom verksamheterna. Någon motsvarande undersökning görs dock inte inom varken individ- och familjeomsorg eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning. SKL har därför utvecklat nationella brukarundersökningar som kommuner som vill årligen kan genomföra också inom dessa områden.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Resultaten i årets öppna jämförelser inom socialtjänsten bygger huvudsakligen på en enkätundersökning till landets samtliga kommuner. Svarsfrekvensen var 91 procent. Undersökning genomfördes i år för första gången under en och samma tidsperiod, februari-mars 2016, för de åtta områden som ingår i öppna jämförelser för socialtjänsten:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 • Krisberedskap inom socialtjänsten (nytt, enligt uppdrag i regleringsbrev)
 • Missbruks- och beroendevård
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri)
 • Våld i nära relationer (tidigare ”Stöd till Brottsoffer”)
 • Äldreomsorg, inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Ett syfte med den nya gemensamma insamlingen var att synkronisera indikatorerna mellan de olika områdena där så var möjligt, för att kunna jämföra resultat mellan olika områden.

Förändringar i både insamlingsmetod och indikatorer innebär att årets resultat inte är jämförbart med tidigare år. Från och med nästa år kommer dock jämförelser mellan undersökningar åter att bli möjliga. Om jämförelser ändå görs över tid i år, mellan indikatorer som är mer eller mindre de samma som tidigare år, bör de göras med stor försiktighet och med vetskap om att även den nya insamlings­metoden kan påverka resultaten.

Resultaten för årets öppna jämförelser inom socialtjänsten finns på Socialstyrelsens webbplats. Där finns också guider för tolkning av resultat med bland annat beskrivningar av indikatorerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!