Publicerad: 16 maj 2017

Nyhet

Barn och ungas hälsa i fokus

Hur kan politiskt beslutsfattande vara pådrivande och främja förändring för barns och ungas hälsa?

En särskild programberedning på SKL har utrett och tagit fram ett underlag för diskussion samt en kunskapsöversyn med en nulägesbeskrivning av hälsoläget för barn och unga.

– Få frågor är så angelägna som barns och ungas hälsa. De insatser vi gemensamt i samhället kan göra för att förebygga god hälsa bland våra yngsta, kommer att gynna samhället i framtiden. Beredningens arbete kommer att bidra till en konstruktiv politisk diskussion och pekar också på vad som behövs och vad som är möjligt, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Programberedningen betonar vikten av samverkan såväl inom som mellan huvudmännen och pekar på behovet av hållbara tvärsektoriella politiska strukturer.

Många mår bra men klyftorna ökar

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka, enligt nationella rapporteringar.
En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme. Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes.

Programberedningen för barn och ungas hälsa

Uppdraget har varit att ta fram ett underlag som möjliggör en politisk diskussion och att det politiskt går att bedöma:

  • Hur en gemensam kraftsamling skulle kunna göras av stat, kommuner, landsting och regioner samt andra berörda samhällsaktörer för att främja barns och ungas hälsa och möjlighet till en livssituation som främjar optimal utveckling.
  • Hur ett gemensamt utvecklingsarbete skulle kunna göras av stat, kommuner, landsting och regioner för att minska kvalitetsskillnader i arbetet med barns och ungas hälsa och öka strävan efter en jämlik vård.
  • Hur innovativa och effektiva strategier ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv skulle kunna åstadkommas där hälsofrämjande och förebyggande arbete såväl som tidiga insatser och samverkan verksamheter och huvudmän emellan var centralt för att bygga vår framtida välfärd.

Slutrapport - Programberedningen för barns och ungas hälsa (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!