Publicerad: 1 februari 2016

Nyhet

Balanserad slutrapport om utsatta EU-medborgare

SKL välkomnar nationella samordnaren Martin Valfridssons rapport, som i stort överensstämmer med SKL:s ställningstaganden.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Samordnaren har lyssnat in de utmaningar som kommunerna ställs inför i denna svåra fråga på ett bra sätt. Rapporten belyser de flesta av de svårigheter som kommuner, landsting och andra aktörer ställs inför i mötet med dessa utsatta människor, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

I flera av de svåraste frågorna för kommunerna – illegala boplatser, nödbistånd, barnskydd och skolgång – är slutsatserna tydliga nog att kunna fungera som rekommendationer och vägledning. I övriga delar, till exempel frågan om hälso- och sjukvård, kvarstår den osäkerhet som SKL har lyft fram under en längre tid.

Oklart om sjukvårdsinsatser

– Samordnarens slutsatser ligger väl i linje med SKL:s ställningstaganden, vilket vi välkomnar och ser som en självklar förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas på bästa sätt. Det är viktigt med utrymme för lokal anpassning inom det kommunala självstyret, säger Lena Micko.

– Viss lagstiftning är dock för otydlig och illa anpassad till denna situation. I frågan om rätten till subventionerad hälso- och sjukvård efterlyser vi ett förtydligande i lagtext eller en fungerande vägledning från berörd myndighet. Dagens situation ställer personalen i landstingen inför svåra avväganden, säger Lena Micko.

Rapporten slår tydligt fast vad som gäller och vilket ansvar som finns, både för de olika aktörer som kommer i kontakt med gruppen och de människor som kommer hit:

  • Det råder fri rörlighet inom EU.
  • Varje individ har vid nyttjande av den fria rörligheten ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning, inklusive lagligt boende.
  • Tillämpning av svensk lag ska gälla lika för alla.
  • Samhället bör inte agera så att barn tas med till Sverige om inte boendesituationen är acceptabel.

Länsstyrelsernas roll

Samordnarens arbete är nu avslutat, men rapporten ger ett tydligt förslag på hur staten ska fortsätta att ta sin roll som den samordnande parten. Det föreslås att länsstyrelserna ska ges ett uppdrag att bland annat kontinuerligt samla in regionala lägesbilder, inrätta en stödfunktion för kommunerna, bedriva kompetensutveckling och särskilt stödja kommunerna i handläggningsärenden som gäller barn till utsatta EU-medborgare.

– SKL välkomnar att samordnaren så tydligt pekar på att det är statens ansvar att leda arbetet med fortsatt samverkan mellan olika aktörer i frågan. Det är något som SKL har fört fram tidigare. Ett eventuellt uppdrag till länsstyrelserna får bedömas närmare när regeringen har gett ett sådant uppdrag, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!