Publicerad: 16 augusti 2019

Nyhet

Arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden

Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har idag lämnat sin sina synpunkter på den kommande processen.

Anders Knape

Anders Knape, SKL

– Arbetslösa får sämre service och arbetsgivare som vill rekrytera hindras av en arbetsmarknadspolitik och en Arbetsförmedling som inte fungerar. Om förändringen sker utan tillräcklig eftertanke förvärras situationen. Exempelvis har staten minskat resurserna för arbetsmarknadsinsatser avsevärt samtidigt som vi riskerar att skicka tillbaka flera miljarder i socialfondsmedel som inte förbrukas, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

– Detta innebär att arbetsuppgifter vältras över på kommuner och regioner utan ersättning, vilket innebär mindre finansiella medel till andra välfärdsområden som vård, skola och omsorg.

Säkra reformperioden för arbetssökande och kommuner

Lokal närvaro och kännedom är viktig för att stödja arbetssökande, säkra matchningen till arbetsgivares kompetensbehov och bygga en god samverkan mellan samhällsaktörer. Arbetsförmedlingen måste säkra personell närvaro och service över hela landet under reformperioden 2019–2021. Ingångna avtal om samverkan mellan Arbetsförmedling och kommuner behöver värnas och utvecklas.

– Arbetsförmedlingen drar ner på personal och kontor innan de LOV-aktörer som ska ta över finns på plats. Det är inte rimligt att kommuner tvingas gå in och kompensera en ostrukturerad förändringsprocess för att inte tala om effekten för individer som kan komma i kläm, säger Anders Knape.

Idag har kommunerna årliga kostnader för arbetsmarknadsinsatser om totalt drygt tio miljarder kronor, i dessa ingår ekonomiskt bistånd till individer på grund av arbetslöshetsrelaterade skäl. Det här är en kostnad som inte skulle behövas om arbetsmarknadspolitiken fungerade. Det finns en stark oro bland landets kommuner att dessa utgifter ytterligare kommer att öka de närmaste åren. Att finansieringsprincipen följs måsta vara en självklarhet under reformperioden – och i framtiden. Kommunernas budgetar kan inte belastas för att staten väljer att reformera en statlig myndighet.

Låt kommunerna göra det de är bra på

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men viktiga delar åligger kommunerna. Det är bara genom tydlig ansvarsfördelning och nära samarbete som vi kan lyckas med att få fler i arbete. SKL lyfta fram några centrala frågor och konstruktiva förslag:

  1. Låt kommuner vara utförare inom eller vid sidan om ett LOV-system. Kommunerna har lång erfarenhet av att stödja individer som står långt från arbetsmarknaden och har dessutom de starkaste incitamenten för att lyckas genom sitt ansvar för kommunmedborgarna, nyanlända och kostnader för ekonomiskt bistånd.
  2. Pröva olika former av utförande av statliga arbetsmarknadsinsatser och växla sedan upp det som fungerar 2021. Nu finns tillfälle att testa det arbetsmarknadspolitiska program SKL har tagit fram och att ge ett antal kommuner ett rustande och samordnande uppdrag för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden som förberedelse för att sedan få stöd av matchande LOV-aktörer.
  3. Säkra en transparent och förankrad reformprocess innan förändringar genomförs. Vi står inför den största reformeringen av arbetsmarknadspolitiken i modern tid och detta sker mycket snabbt. Utan ordentliga konsekvensanalyser och en strukturerad dialog med olika samhällsaktörer riskerar vi att resultatet inte blir bra.

– Många arbetslösa är i behov av kontinuerliga insatser från flera aktörer för att närma sig arbetsmarknaden. Låt kommunerna ta den viktiga roll som de kan och har kompetens för, säger Anders Knape.

Oscar Svensson
Utredare

Åsa Karlsson
Utredare

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare
  • Åsa Karlsson
    Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!