Publicerad: 21 november 2019

Nyhet

Arbetet med hot och hat mot förtroendevalda fortsätter

Regeringen ger SKL fortsatta medel till arbetet mot hot och hat som riktas mot förtroendevalda under 2020. Det är viktigt i försvaret av vår demokrati.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen har beslutat ge Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1,6 miljoner kronor för att under 2020 kunna fortsätta att utveckla stödet till kommuner och regioner i att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

– Samhällsutvecklingen visar att det behövs ytterligare insatser mot hot och hat för att stärka förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt demokratiska uppdrag. Alltfler vittnar om ett hårdnat klimat och det är ett allvarligt hot mot hela vårt demokratiska samhälle, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

I den senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger var tredje förtroendevald i kommun- och regionfullmäktige att de utsattes för trakasserier, hot eller våld. Siffrorna är de högsta någonsin av Brå:s fem genomförda mätningar.

Kommuner och regioner har utvecklat sitt arbete

Sedan 2016 har SKL beviljats medel för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda och värna det demokratiska samtalet. Insatserna har bland annat omfattat utveckling av kommuners och regioners systematiska arbete, utbildningsinsatser för ökad medvetenhet och kunskap bland tjänstepersoner och förtroendevalda, stödinsatser, framtagning av fördjupade kunskaper samt samarbete med relevanta aktörer.

Nästan alla kommuner och regioner har deltagit i någon eller några av SKL:s aktiviteter sedan 2017. Allt fler kommuner och regioner har under perioden utvecklat både handlingsplaner och strukturer för att mota hot och hat som uppstår.

Fokus på förebyggande arbete och förtydliga ansvar

Under 2020 kommer SKL att bland annat ge fortsatt stöd i att stärka förtroendevaldas villkor i kommuner och regioner, skapa systematik i det förebyggande arbetet samt följa upp utvecklingen av det systematiska arbetet och studera avhopp som sker till följd av hot och hat.

Fakta

SKL har sedan 2016 haft resurser från regeringen för att stödja kommuner och regioner i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda.

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!