Publicerad: 15 april 2019

Nyhet

Arbete för rent vatten måste organiseras om

Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.

Anders Knape, SKL:s ordförande

Anders Knape

– Ska Sverige klara de krav som EU ställer på god vattenkvalitet, då måste vi ha en bra och effektiv organisation för det arbete som staten, kommunerna och berörda andra aktörer utför. Så är det inte i dag. Regeringen behöver reformera vattenförvaltningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ställningstagande till pågående utredning

En statlig utredning har nu i uppdrag att se över hur en förändrad vattenförvaltning kan bidra till god vattenkvalitet – i nivå med kraven i EU:s vattendirektiv – i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2019. SKL:s styrelse har med anledning av utredningens uppdrag och arbete tagit fram ett ställningstagande om hur svensk vattenförvaltning bör utformas.

Lägg ner de fem vattenmyndigheterna

Organisationen för vattenförvaltningen bör bli densamma som för miljöfrågor, det vill säga med en nationell myndighet, länsstyrelser som regionala myndigheter och kommuner med ansvar för det lokala arbetet. De fem regionala vattenmyndigheterna bör läggas ner.

Vattenmyndigheterna och dess beslutande organ, vattendelegationerna, har i dag ansvaret ta fram åtgärdsprogram som pekar ut vilka insatser som bland andra kommuner och vattentjänstföretag behöver genomföra för att förbättra kvaliteten i yt- och grundvatten i enlighet med EU:s krav. Men myndigheternas arbete fungerar inte. Åtgärdsprogrammen är bland annat dåligt förankrade med kommuner och de saknar prioriteringar.

Ge Havs- och vattenmyndigheten ett samordnade ansvar

SKL vill att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får ett samlat ansvar för vattenfrågor. HaV bör fatta beslut om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner enligt underlag från länsstyrelserna, som också utför tillsyn. SKL anser också att kommunerna måste få större inflytande i framtagandet av åtgärdsprogrammen. Kommunerna har bland annat viktig kunskap om vilka åtgärder som ger störst effekt och som är mest samhällsekonomiskt effektiva. Denna kunskap bör ligga till grund för prioriteringar.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!