Publicerad: 8 september 2017

Nyhet

Ansvar och befogenheter måste följas åt i skolan

Skolkommissionen har fokus på regler och system istället för kvalitet i undervisningen och en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det behöver lösas i ett nationellt samråd.

– Det finns många bra idéer och vällovliga förslag i Skolkommissionens arbete. Men för bättre resultat och en mer likvärdig skola måste vi också komma ifrån dagens oklara situation om vem som ansvarar för vad i skolan, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

SKL menar att Skolkommissionens förslag genomsyras av en otydlighet om fördelningen mellan ansvar och befogenheter. SKL är inte ensamt om att tycka så. Flera remissinstanser, bland annat Statskontoret, har också pekat på att många förslag inte kommer att leda till en mer likvärdig skola.

Samråd utifrån tre centrala punkter

För att reformer och förslag från staten ska leda till skolutveckling och en mer likvärdig skola behöver de följa en tydlig modell med tre centrala punkter – full finansiering, tydlig ansvarsfördelning och en plan för genomförande som bygger på forskning och praktisk erfarenhet.

– För att en tydlig ansvarsfördelning ska fungera i praktiken föreslår vi ett arbetande samråd mellan staten, huvudmännen och professionen, säger Lena Micko.

Positivt om kompetensutveckling – men reglera inte skolchefens roll

  • SKL välkomnar en kontinuerlig läroplansutveckling och ett sammanhållet nationellt uppföljningssystem samt förslagen om att förstärka lärarutbildningen och öppna för fler sätt för lärare att bli behöriga.
  • Förslaget om ett professionsprogram för skolledare och lärare är ett steg i rätt riktning, men det är parterna som bör hantera detta och det ska inte regleras i lag.
  • SKL motsätter sig en statlig reglering av skolchefen och är kritisk till att det omfattande behovet av nya skollokaler inte alls nämns.

– Universitet och högskolor behöver bli bättre på att utveckla flexibla utbildningar för blivande och befintliga lärare. Skolkommissionens förslag kan vässas ytterligare på det området. Detta behöver finnas med i en gemensam strategi mellan staten och skolhuvudmännen, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!