Publicerad: 18 juni 2019

Nyhet

Anmälningsplikt till EU riskerar fördröja detaljplaner

EU-domstolen har meddelat att vissa krav i detaljplaner ska anmälas och prövas mot EU:s tjänstedirektiv. SKL uppmanar regeringen att agera mot detta.

Anders Knape

Anders Knape

– Vad som ska byggas i våra närområden bedöms och avgörs bäst av kommunerna, inte av EU-kommissionen. Det är en subsidiaritetsfråga. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Arbete med detaljplaner riskerar att fördröjas

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande meddelat att vissa krav som ställs i detaljplaner ska anmälas och prövas mot EU:s tjänstedirektiv. Beslutet gäller ett ärende i Nederländerna där en kommun har ställt ett krav som i praktiken förbjuder butiker med försäljning av kläder och skor i ett nytt planlagt industriområde. Syftet med kravet är att bevara en levande stadskärna. Domstolen har bedömt att planen behöver anmälas till EU-kommissionen eftersom kravet inverkar på den fria etableringsrätten.

I en skrivelse till regeringen framhåller nu SKL att en sådan anmälningsplikt till EU-kommissionen, utöver att strida mot subsidiaritetsprincipen, fördröjer arbetet med detaljplaner. Ska detta ses som en generell praxis kommer kommuner att allt oftare behöva överväga anmälan innan en detaljplan antas. En sådan anmälningsprocess uppfattas med största säkerhet som en risk och en ekonomisk belastning i ett planprojekt, eftersom processen är både tidsödande och en administrativ belastning.

Viktigt att få till stånd ett undantag

SKL vill nu att regeringen, på EU-nivå, agerar mot anmälningsplikten för detaljplaner.

– Helst vill vi att det införs ett undantag, så att tjänstedirektivet överhuvudtaget inte tillämpas på åtgärder som rör fysisk planering. I andra hand bör regeringen sträva efter en tillämpning av direktivet som inte leder till ökade risker och förseningar på grund av nya administrativa skyldigheter, säger Anders Knape.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som anger hur markområden ska användas och bebyggas.

Plan- och bygglagen

EU:s tjänstedirektiv anger regler som gäller för företagare som vill etablera sig och verka inom unionen.

EU:s tjänstedirektiv

Anna-Bie Agerberg
Handläggare

Helena Linde
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!